CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Abstract

Potwierdzeniem społecznie odpowiedzialnego podejścia GPW do prowadzonej działalności jest zakwalifikowanie się Spółki w grudniu 2013 r. do indeksu RESPECT. 

Strategia biznesowa Giełdy Papierów Wartościowych. realizowana jest w sposób odpowiedzialny, transparentny, we współpracy i dialogu ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy. Spółka prowadzi działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. Głównym motywem realizowanej polityki CSR (Corporate Social Responsibility) jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz  działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tego rynku.

Potwierdzeniem społecznie odpowiedzialnego podejścia GPW do prowadzonej działalności jest zakwalifikowanie się Spółki w grudniu 2013 r. do indeksu RESPECT, który skupia spółki GPW działające zgodnie z najwyższymi standardami CSR. Projekt RESPECT Index prowadzony jest na polskim rynku od 2009 r. i ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dotychczas odbyło się siedem edycji badania, podczas których do składu indeksu kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 23 spółek.

Równocześnie Giełda przystąpiła do inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE), która zrzesza giełdy z całego świata i ma na celu wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w ramach macierzystych rynków kapitałowych. Inicjatywa SSE została założona w 2009 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami w zakresie rozwoju i promocji obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego inwestowania wśród inwestorów, spółek notowanych, instytucji nadzorujących i tworzących infrastrukturę rynków kapitałowych.

GPW jest dziewiątą giełdą, którą zadeklarowała przystąpienie do SSE, a zarazem pierwszą z regionu Europy Środkowej i Wschodniej i pierwszą spośród niezależnych giełd (niebędących członkiem grupy giełd) z Unii Europejskiej. Wśród dotychczasowych członków inicjatywy znajdują się m.in.: NYSE-Euronext, NASDAQ OMX, oraz brazylijska BM&FBovespa.