Strategia CSR GPW

W 2013 r. GPW podjęła inicjatywy mające na celu usystematyzowanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności, a także wdrożyła nowe rozwiązania, które w efekcie przełożyły się na stworzenie strategii CSR na GPW. Stworzenie strategii CSR było poprzedzone zdefiniowaniem mapy interesariuszy, identyfikującej grupy, osoby i instytucje, na które GPW wywiera wpływ, oraz które wpływają na działalność Giełdy. Każda grupa interesariuszy została oceniona z punktu widzenia skali zainteresowania działalnością spółki oraz wpływu, jaki wywiera na GPW i poszczególne obszary jej funkcjonowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o założenia strategii GPW wyłonione zostały cztery kluczowe obszary CSR,  istotne z punktu widzenia działalności Giełdy oraz roli jaką pełni na polskim rynku kapitałowym:

  • działalność na rzecz rynku,
  • działalność edukacyjna,
  • relacje z pracownikami,
  • działalność na rzecz środowiska.