Ryzyka związane z działalnością Grupy

Abstract

Koszty zawierania transakcji na dużych giełdach zagranicznych i MTF-ach są niższe niż na GPW, co w dużej mierze wynika  relatywnie mniejszej skali rynku w Polsce oraz zasad finansowania nadzoru.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy

Grupa narażona jest na ryzyko konkurencji ze strony giełd oraz alternatywnych platform obrotu

Światowy sektor giełd charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, a w ostatnich kilku latach na świecie nasiliła się konsolidacja i globalizacja giełd. Konsolidacja branży może zahamować proces planowanego wzmocnienia międzynarodowej pozycji GPW i ograniczyć możliwości rozwoju na rynkach kapitałowych regionu Europy Środkowej i Wschodniej, negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki, zakładającej uzyskanie pozycji regionalnego centrum finansowego i regionalnego centrum obrotu instrumentami finansowymi.

Zmiany regulacyjne, które zostały wprowadzone w ostatnich latach umożliwiły pojawienie się w sektorze giełdowym szeregu alternatywnych platform obrotu, w tym w szczególności, w Europie - wielostronnych systemów obrotu (ang. multilateral trading facilities, MTF) oraz w USA - elektronicznych sieci komunikacyjnych (ang. electronic communication network, ECN), co przyśpieszyło postęp technologiczny.
W regionie Europy Środkowej i Wschodniej konkurencja ze strony platform MTF nie jest zbyt silna, jednak jej wzrost w przyszłości może spowodować spadek obrotów na giełdach, w tym na GPW. Dodatkowo istnieje ryzyko odpływu transakcji z rynku giełdowego w kierunku rynków pozagiełdowych – OTC. Opłaty pobierane przez MTF-y są bowiem niższe w porównaniu z opłatami pobieranymi przez giełdy, co może spowodować presję cenową i utratę udziału w rynku, co z kolei może wpłynąć negatywnie na działalność giełd, ich sytuację finansową i wyniki działalności.

Na ryzyko konkurencji m.in. ze strony dużych zagranicznych giełd narażona jest Towarowa Giełda Energii – w szczególności w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną. Wraz z rozwojem połączeń transgranicznych giełdy te mogą próbować przejąć część obrotu prowadzonego przez TGE.

Konkurencja cenowa i zmiany w zakresie polityki opłat obejmujące cały sektor giełd mogą skutkować zmniejszeniem przychodów GPW

Koszty zawierania transakcji na dużych giełdach zagranicznych i MTF-ach są niższe niż na GPW, co w dużej mierze wynika  relatywnie mniejszej skali rynku w Polsce oraz zasad finansowania nadzoru. Procesy konsolidacyjne w globalnym sektorze giełd oraz rozwój MTF-ów mogą zwiększyć presję na obniżenie opłat pobieranych od zawieranych transakcji na globalnych rynkach finansowych. W konsekwencji klienci GPW mogą wywierać presję na obniżenie przez GPW opłat pobieranych z tytułu notowań i obrotu, co może spowodować zmniejszenie przychodów Grupy. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy i wyniki działalności.

Działalność Grupy jest uzależniona od zdolności pozyskiwania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników

Efektywne zarządzanie działalnością Grupy wymaga zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kompetencje, które posiadają pracownicy Grupy są określane jako rzadkie z racji unikalnego charakteru działalności Grupy. Każdy przypadek zwiększonej rotacji pracowników zatrudnianych na kluczowych stanowiskach może wpłynąć na czasowe obniżenie efektywności działania Grupy, ze względu na długotrwały proces szkolenia konieczny do przygotowania nowych pracowników do objęcia takich stanowisk. Może to negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, możliwość osiągnięcia celów strategicznych lub perspektywy rozwoju

Działalność Grupy jest uzależniona od osób trzecich, nad którymi Grupa ma ograniczoną kontrolę lub nie ma żadnej kontroli

Działalność Grupy jest uzależniona od KDPW i KDPW_CCP oraz kilku usługodawców, głównie podmiotów świadczących usługi informatyczne. Systemy teleinformatyczne używane przez Grupę w celu prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi są wysoko specjalistyczne oraz dostosowane do potrzeb Grupy i nie są powszechnie stosowane w Polsce lub za granicą. W związku z tym wybór usługodawców w tym zakresie jest ograniczony. Nie ma gwarancji, że usługodawcy Grupy będą w stanie efektywnie kontynuować świadczenie usług lub że będą w stanie świadczyć niezbędne usługi, ani też że będą w stanie odpowiednio poszerzyć swoją ofertę, by zaspokoić potrzeby Grupy. Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie systemów albo częściowe lub całkowite zaprzestanie świadczenia istotnych usług przez usługodawców, w połączeniu z niezdolnością Grupy do zapewnienia alternatywnego rozwiązania w odpowiednim czasie, może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Systemy transakcyjne Grupy mogą ulec awarii

Działalność Grupy jest uzależniona od skutecznego funkcjonowania jej systemów obrotu, które są narażone na ryzyko przerw w działaniu i naruszenia ich bezpieczeństwa. Niezawodność działania systemów obrotu Grupy jest równie ważna co ich wydajność.

Elektroniczne platformy obrotu Grupy, systemy komputerowe i komunikacyjne oraz inne systemy Grupy są narażone na uszkodzenia, przerwy w działaniu lub awarie. W przypadku awarii lub spowolnionego działania systemów Grupy lub systemów należących do zewnętrznych usługodawców może dojść m.in. do następujących sytuacji: nieprzewidziane zakłócenia w obsłudze uczestników rynku i klientów Grupy, wydłużone czasy reakcji lub opóźnienia w realizacji transakcji; niepełna lub nieprawidłowa rejestracja lub przetwarzanie transakcji; straty finansowe i odpowiedzialność wobec klientów; spory sądowe lub inne roszczenia względem Grupy, w tym skargi do KNF, postępowania lub sankcje.

Awarie systemu transakcyjnego oraz innych zintegrowanych z nim systemów informatycznych mogą wpłynąć na zakłócenie przebiegu sesji, a w konsekwencji na spadek wielkości obrotów i zaufania do rynku, co w efekcie może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki Grupy, jej sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.

Funkcjonowanie elektronicznych platform obrotu Grupy wiąże się z przechowywaniem i przekazywaniem danych klientów. Bezpieczne przekazywanie informacji jest kluczowym elementem działalności Grupy. Awarie platform, w tym naruszenie ich bezpieczeństwa, mogą narazić Grupę na ryzyko utraty tych informacji, a co za tym idzie – na ryzyko powództwa i ewentualnego poniesienia odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli wskutek działania osoby trzeciej, błędu pracownika, naruszenia obowiązków pracowniczych lub z innego powodu dojdzie do naruszenia zabezpieczeń systemów Grupy, co w rezultacie doprowadzi do uzyskania nieupoważnionego dostępu osób trzecich do informacji na temat obrotu lub innych informacji, np. dotyczących klientów, może ucierpieć reputacja Grupy oraz jej działalność, a Grupa może ponieść dotkliwe konsekwencje finansowe. Jeżeli dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Grupy, jego faktycznego naruszenia lub sytuacji postrzeganej jako takie naruszenie, uszczerbku może doznać powszechna ocena skuteczności zabezpieczeń stosowanych przez Grupę, a uczestnicy rynku i klienci mogą ograniczyć lub przerwać korzystanie z jej elektronicznych platform obrotu. Grupa może być zmuszona do wykorzystania znacznych dodatkowych środków na ochronę przed groźbą naruszenia bezpieczeństwa lub ograniczenia zaistniałych problemów, w tym poprawę reputacji utraconej wskutek ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Spadek aktywności emitentów i inwestorów może doprowadzić do zmniejszenia się liczby i wartości ofert papierów wartościowych oraz wolumenów obrotów

Wysokość przychodów Grupy i jej rentowność w dużym stopniu zależą od poziomu aktywności inwestorów na GPW, w szczególności zaś od wolumenu, wartości i liczby zleceń instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu; liczby i wartości rynkowej akcji znajdujących się w wolnym obrocie na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, w szczególności na Głównym Rynku; liczby i wartości nowych emisji i nowych emitentów; oraz liczby uczestników rynku. Spadek liczby notowanych instrumentów finansowych, zmniejszenie się liczby i wartości ofert lub aktywności inwestorów może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Spółka ma ograniczony wpływ na wysokość opłat regulacyjnych stanowiących znaczący udział w kosztach Grupy

GPW i KDPW mają obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na pokrycie rocznego budżetu KNF z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wysokość tych opłat w obecnym systemie ustalana jest w oparciu o przewidywane koszty nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym na dany rok oraz w oparciu o szacowane przychody uzyskiwane przez KNF od uczestników rynku. GPW nie jest w stanie przewidzieć ostatecznej kwoty, jaką będzie zobowiązana uiścić na rzecz KNF w danym roku.

Grupa może nie być w stanie zrealizować swojej strategii

Strategia GPW zakłada zbudowanie do 2020 r. silnej i zdywersyfikowanej organizacji, która będzie w stanie – samodzielnie lub w partnerskim aliansie strategicznym lub partnerskim połączeniu z dużym podmiotem branżowym, osiągnąć dominującą rolę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz znaczącą pozycję na europejskim rynku kapitałowym. Tym samym strategia GPW zakłada maksymalizację wykorzystania dotychczasowych źródeł wzrostu Grupy Kapitałowej (w szczególności potencjału lokalnej bazy inwestorów i emitentów) oraz pogłębienie dywersyfikacji źródeł przychodów i umiędzynarodowienie działalności. W tym celu GPW zamierza zwiększać atrakcyjność swoją oraz Grupy dla coraz szerszej grupy uczestników rynku. Osiągnięcie tych celów uzależnione jest od szeregu czynników, na które Grupa nie ma wpływu, w tym w szczególności od warunków rynkowych, ogólnego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego. Ponadto Grupa może ponieść znaczne koszty w związku z wprowadzeniem nowych produktów lub usług, z których Grupa może w ostatecznym rozrachunku nie uzyskać znaczących przychodów. Jeżeli wprowadzenie takich produktów lub usług nie spowoduje wzrostu przychodów, koszty z tym związane mogą przewyższyć przychody i skutkować zmniejszeniem się kapitału obrotowego Grupy i jej dochodu z działalności operacyjnej. Nieosiągnięcie przez Grupę swoich celów strategicznych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, przychody, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Grupa może selektywnie szukać możliwości przejmowania innych podmiotów lub zawierania aliansów strategicznych w zakresie działalności, produktów lub technologii

W celu realizacji swojej strategii, GPW i jej Grupa Kapitałowa mogą selektywnie szukać i korzystać z możliwości przejmowania podmiotów oraz innych możliwości mających na celu umacnianie i rozwój swojej działalności, w celu zachowania konkurencyjności względem innych giełd oraz osiągnięcia lepszego efektu skali, a także korzystania z najlepszych praktyk i technologii, wykorzystując połączenia i przejęcia lub zawiązywanie strategicznych aliansów. Jednakże Grupa może nie być w stanie zidentyfikować lub wykorzystać takich potencjalnych możliwości strategicznych, wynegocjować korzystnych warunków, finansować przyszłych przejęć, redukować kosztów lub realizować innych synergii i korzyści. Proces integracji może wywołać nieprzewidziane trudności regulacyjne i operacyjne oraz koszty, a także może odwracać uwagę Zarządu od bieżącej działalności Grupy.
Ponadto w wyniku przyszłych przejęć lub strategicznych porozumień Spółka może wyemitować dodatkowe akcje, które mogą spowodować rozwodnienie udziału akcjonariuszy, ponieść istotne wydatki, zwiększyć zadłużenie, zaciągnąć zobowiązania warunkowe lub ponieść inne koszty, co może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową lub wyniki z działalności, a także na kurs jej akcji.

[1] Ustawa z dn. 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z późn. zm.)