Ryzyko rynkowe i sytuacja makroekonomiczna

Abstract

Na wolumen obrotów, liczbę debiutów giełdowych oraz popyt na produkty i usługi Grupy mogą mieć wpływ wydarzenia gospodarcze, polityczne i rynkowe, zarówno krajowe jak i w skali globalnej, pozostające poza kontrolą Grupy.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym oraz ogólną sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie

Niekorzystne zdarzenia mające wpływ na polską gospodarkę i perspektywy jej rozwoju mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności

Działalność Grupy jest silnie uzależniona od koniunktury gospodarczej w Polsce. Zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce mają wpływ na aktywność gospodarczą i inwestycyjną emitentów, których papiery wartościowe są notowane na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, w tym na ich wyniki finansowe, co w konsekwencji może przekładać się na kursy tych papierów wartościowych i wolumeny transakcji, a także na aktywność spółek w zakresie emisji nowych papierów wartościowych i na liczbę debiutów giełdowych.

Przychody Grupy są bezpośrednio uzależnione od poziomu kursów notowanych aktywów oraz liczby transakcji i wolumenu obrotów na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, podczas gdy koszty ponoszone przez Grupę są w znacznej mierze stałe. W związku z tym, w okresach gospodarczej niestabilności i warunkach niesprzyjających podejmowaniu ryzyka, przychody Grupy mogą ulegać zmniejszeniu, co przy kosztach utrzymujących się na stałym poziomie, może powodować obniżenie zysku Grupy lub powstanie straty.

Czynniki pozostające poza kontrolą Grupy mogą spowodować znaczący spadek popytu na jej produkty i usługi oraz negatywnie wpłynąć na jej działalność, sytuację finansową i wyniki z działalności.

Na wolumen obrotów, liczbę debiutów giełdowych oraz popyt na produkty i usługi Grupy mogą mieć wpływ wydarzenia gospodarcze, polityczne i rynkowe, zarówno krajowe jak i w skali globalnej, pozostające poza kontrolą Grupy, w tym w szczególności:

 • ogólne tendencje w światowej i krajowej gospodarce oraz na rynkach finansowych,
 • zmiany polityki pieniężnej, fiskalnej i podatkowej,
 • poziom stóp procentowych i ich zmienność,
 • presja inflacyjna,
 • zmiany kursów walut,
 • przyjęcie przez Polskę euro jako waluty (niosące potencjalne zmiany w polityce pieniężnej i fiskalnej lub powodujące zmiany alokacji w portfelach inwestorów),
 • zachowania inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych,
 • zmiany kursów notowań papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
 • dostępność krótko- i długoterminowego finansowania,
 • dostępność alternatywnych inwestycji,
 • zmiany legislacyjne i regulacyjne,
 • nieprzewidziane zamknięcia rynków i inne przerwy w obrocie.

Sytuacja gospodarcza innych krajów oraz przekonanie o istnieniu ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą innych krajów może negatywnie wpłynąć na postrzeganie polskiej gospodarki, perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, a przez to na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności

Sytuacja gospodarcza i warunki rynkowe panujące w innych krajach mogą wpływać na postrzeganie polskiej gospodarki i rynków finansowych. Pomimo, że sytuacja gospodarcza innych krajów może zasadniczo różnić się od sytuacji gospodarczej w Polsce, awersja inwestorów do ryzyka, związana z sytuacją gospodarczą innych krajów, może ograniczyć wartość oraz liczbę zleceń lub wolumen obrotów instrumentami finansowymi na rynkach Grupy.

Większa niepewność wśród inwestorów oraz większe wahania kursów instrumentów na rynkach finansowych mogą przyczynić się do spadku poziomu aktywności na polskim rynku kapitałowym, a tym samym mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Znaczne podwyższenie podstawowych stóp procentowych może zwiększyć koszty obsługi zobowiązań płatniczych Grupy

Grupa narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych ze względu na wyemitowane dłużne papiery wartościowe oparte o zmienną stopę procentową. Znaczne podwyższenie podstawowych stóp procentowych, a także stopy bazowej obligacji, może zwiększyć koszty obsługi zobowiązań płatniczych z tytułu obligacji i negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki z działalności Grupy.