Działalność Grupy Kapitałowej

Abstract

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi działalność w zakresie rynku finansowego i towarowego.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi działalność w zakresie rynku finansowego i towarowego.

 • Rynek finansowy obejmuje obsługę obrotu akcjami, instrumentami pochodnymi, instrumentami dłużnymi i innymi instrumentami finansowymi, a także obsługę emitentów oraz sprzedaż informacji.
 • Rynek towarowy obejmuje obrót energią elektryczną, gazem ziemnym (w transakcjach spot i terminowych) i prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii, a także prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej („RŚP”), rozliczanie transakcji, rozrachunek towarów giełdowych i zarządzanie środkami systemu gwarantowania rozliczeń.

Grupa organizuje i prowadzi obrót:

Na rynkach GPW

 • Główny Rynek GPW (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi),
 • NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek),
 • Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi, prowadzony przez GPW w ramach rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla klientów detalicznych);

Na rynku prowadzonym przez BondSpot

 • Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi),
 • Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi prowadzony przez BondSpot w ramach rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla klientów hurtowych);

Na rynkach zarządzanych przez Towarową Giełdę Energii

 • Rynki Energii (obrót energią elektryczną z fizyczną dostawą w ramach rynków: Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii),
 • Rynek Praw Majątkowych (obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej),
 • Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (obrót uprawnieniami do emisji CO2),
 • Giełda Gazu (obrót gazem ziemnym z fizyczną dostawą w ramach rynków Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Terminowy Towarowy).

Za pośrednictwem spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”), Grupa prowadzi rozliczenia i rozrachunek na rynku towarowym, natomiast za pośrednictwem spółki TGE – Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej.

15 października 2013 r. WSEInfoEngine S.A., spółka zależna GPW uruchomiła platformę obrotu towarami (w pierwszej fazie energią elektryczną i świadectwami pochodzenia) w segmencie OTC – InfoEngineOTC.

Grupa GPW uzyskuje również przychody z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego na rynku energii elektrycznej oraz z tytułu działalności edukacyjnej, wynajmu powierzchni oraz działalności promocyjnej.