Badania i rozwój

Rozwój nowych platform obrotu i poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach GPW to kluczowe elementy strategii Grupy. Działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów. W 2013 roku zrealizowane zostały następujące zadania, które były ważne dla  rozwoju Grupy i rynku kapitałowego w Polsce:

 • 21 stycznia - wprowadzenie do notowań na TBSP obligacji skarbowych nominowanych w euro,
 • 18 lutego - GPW rozszerzyła swoją ofertę produktową o 56 nowych produktów strukturyzowanych, w tym: certyfikaty turbo, certyfikaty faktor oraz warranty które umożliwiają inwestowanie w surowce, indeksy giełdowe oraz ceny akcji polskich spółek,
 • 2 kwietnia - GPW udostępniła platformę do przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji CO2,
 • 15 kwietnia - wdrożenie nowego systemu transakcyjnego – Universal Trading Platform (UTP),
 • 17 maja - po raz pierwszy w obrocie na GPW znalazły się certyfikaty strukturyzowane typu Twin Win,
 • 23 maja - Giełda uruchomiła platformę demo do nauki inwestowania w kontrakty terminowe na WIG20, mWIG40, akcje 22 spółek oraz kontrakty na waluty – GPWTr@der,
 • 12 czerwca - na GPW zadebiutowały certyfikaty TURBO wyemitowane przez ING Bank N.V., dla których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe, surowce naturalne i waluty oraz akcje spółek notowanych na GPW i innych giełdach światowych takie jak Nokia, Apple czy Google,
 • 24 czerwca - GPW wprowadziła zmiany w indeksach obliczanych dla rynku NewConnect: zmianę metodyki NCIndex, zaprzestanie obliczania NCX Life Science, rozpoczęcie obliczania NCIndex30,
 • 26 lipca - na GPW po raz  pierwszy zadebiutowały Certyfikaty Odwrotnie Zamienne oparte na kursach akcji spółek PKO BP i KGHM,
 • 2 września - GPW udostępniła członkom warszawskiej giełdy, ich klientom oraz dystrybutorom informacji giełdowych usługę kolokacji i szybkiego dostępu do systemu UTP - High Performance Access (HPA),
 • 23 września - Giełda rozpoczęła publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR,
 • 23 września - GPW wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na WIG20 z mnożnikiem 20 zł,
 • 15 października - WSEInfoEngine S.A. uruchomiła platformę obrotu towarami w segmencie OTC – InfoEngineOTC,
 • 18 października - do obrotu na GPW zostały wprowadzone kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty na obligacje skarbowe.