Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW

Towarowa Giełda Energii S.A.

TGE jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce. Od 2000 roku prowadzi rynek energii elektrycznej, na którym operują największe przedsiębiorstwa energetyczne z Polski i regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnej infrastrukturze informatycznej w 2005 i 2007 roku powierzono TGE utworzenie i prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i w wysokosprawnej kogeneracji – pionierskiego na skalę europejską projektu wsparcia producentów energii z tych źródeł w oparciu o instrumenty rynkowe. W 2012 r. TGE uruchomiła rynek gazu ziemnego.

Towarowa Giełda Energii jest 100-procentowym właścicielem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), która prowadzi izbę rozliczeniowo-rozrachunkową dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi – w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz towary giełdowe – w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych.

GPW posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki TGE, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

BondSpot S.A.

BondSpot koncentruje swoją działalność na obrocie skarbowymi i nieskarbowymi dłużnymi papierami wartościowymi w ramach trzech platform obrotu:

  • Treasury BondSpot Poland
  • Regulowanego Rynku Pozagiełdowego
  • Alternatywnego Systemu Obrotu

Treasury BondSpot Poland jest hurtowym rynkiem obrotu obligacjami skarbowymi, stanowiącym integralną część systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych koordynowanego przez Ministerstwo Finansów. Głównym celem systemu jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.

Regulowany Rynek Pozagiełdowy i Alternatywny System Obrotu (ASO) są częścią rynku Catalyst. Odbywa się na nich obrót hurtowy obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi, bankowymi i listami zastawnymi, a także obligacjami skarbowymi.

GPW posiada 92,96% akcji w kapitale zakładowym spółki, co uprawnia do wykonywania 92,96% głosów na walnym zgromadzeniu.

WSEInfoEngine S.A

WSEInfoEngine świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii (przedsiębiorstw obrotu energią, odbiorców przemysłowych, producentów energii i zagranicznych banków inwestycyjnych). Działalność prowadzona jest w trzech podstawowych obszarach:

  • prowadzenie platformy obrotu towarami w segmencie OTC – InfoEngine OTC,
  • usługi energetyczne dla uczestników rynku energii, w skład których wchodzą: InfoEngine OR – świadczenie usług Operatora Rynku na rzecz uczestników rynku energii i InfoEngine UE – usługi energetyczne i doradcze dla uczestników rynku energii: odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstw obrotu oraz wytwórców energii,
  • działalność consultingowa, projektowa i wdrożeniowa dla potrzeb spółek z Grupy Kapitałowej GPW.

GPW posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.

Po przejęciu w II kwartale 2013 r. działalności w obszarze media od spółki WSEInfoEngine, działalność Instytutu koncentruje się na świadczeniu usług wsparcia IR/PR dla spółek notowanych na GPW oraz na organizacji szkoleń z zakresu rynku kapitałowego.

Usługi wsparcia IR/PP obejmują m.in.: organizację WZA, tłumaczenia, transmisje internetowe i produkcję wideo. Spółka jest właścicielem GPW Media – internetowej platformy multimedialnej skierowanej do wszystkich podmiotów obecnych na rynku kapitałowym i wspierającej komunikację pomiędzy nimi.

GPW posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

WSE Commodities S.A.

WSE Commodities jest spółką w 100% kontrolowaną przez GPW. Docelowo ma się stać spółką holdingową grupującą działalności Grupy GPW w obszarze rynku towarowego. Zamiarem GPW jest przeniesienie na rzecz WSE Commodities, 100% posiadanych akcji spółek Grupy TGE oraz WSEInfoEngine.