Działalność spółek stowarzyszonych GPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

Grupa KDPW jest odpowiedzialna za rozliczenia i prowadzenie systemu depozytowo-rozrachunkowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto KDPW realizuje szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Od 2012 roku Krajowy Depozyt prowadzi także usługę repozytorium transakcji (KDPW_TR) oraz jest uprawniony do nadawania numerów LEI.

GPW posiada 33,33% akcji w kapitale zakładowym KDPW, co uprawnia do wykonywania 33,33% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami KDPW są: GPW, Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Na każdy z tych podmiotów przypada jedna trzecia akcji.

KDPW_CCP S.A.

KDPW_CCP – spółka zależna KDPW – realizuje zadania z zakresu prowadzenia rozliczeń transakcji, a także prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Działalność KDPW_CCP polega na rozliczaniu transakcji zawieranych na rynkach prowadzonych przez GPW i BondSpot, oraz na zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym wynikającym z tych transakcji. Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP świadczy nową usługę: rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń derywatów rynku  OTC oraz transakcji repo (OTC_CLEARING).

KDPW_CCP zostało wyposażone w kapitał własny w wysokości 218 mln zł stanowiący jeden z elementów systemu gwarantowania rozliczeń.

Centrum Giełdowe S.A.

Spółka Centrum Giełdowe S.A. została utworzona w 1995 r. Spółka zajmuje się zarządzaniem, administrowaniem i prowadzeniem kompleksu „Centrum Giełdowe” położonego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz wynajmowaniem pomieszczeń w nim zlokalizowanych. Spółka działa również jako inwestor zastępczy i zarządca nieruchomości, otrzymując prowizje od innych podmiotów. GPW posiada 24,79% akcji w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 24,79%  głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostali akcjonariusze to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (15,72% akcji i tyle samo głosów) oraz Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. (59,49% akcji i głosów).