Misja i strategia Grupy Kapitałowej

Abstract

Dywersyfikacja ma zmniejszyć zależność wyników finansowych Grupy Kapitałowej GPW od trendów i aktywności inwestorów na rynku akcji, który stanowi aktualnie dominujące źródło przychodów Grupy Kapitałowej GPW.

18 grudnia 2013 r. została przyjęta przez Zarząd Giełdy i zaakceptowana przez Radę Giełdy nowa strategia rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 – GPW.2020.

GPW2020

Strategia GPW.2020 skupia się na funkcjonowaniu Grupy GPW w pięciu obszarach:

 • obrotu instrumentami finansowymi,
 • obrotu towarami,
 • usług post-transakcyjnych,
 • nowych usług biznesowych,
 • organizacji.

Realizacja zdefiniowanych w ramach tych obszarów działań będzie prowadzić do wzmacniania bezpieczeństwa modelu biznesowego GPW i generowania nowych źródeł przychodu w celu długoterminowego i stabilnego kreowania wartości dla akcjonariuszy. Zachowana przy tym zostanie możliwość skutecznej realizacji misji, jaką jest budowa w Warszawie międzynarodowego centrum kapitałowego – Warsaw Capital City, wspieranie polskiej gospodarki, w tym polskiego rynku kapitałowego, a także wspomaganie rynków i gospodarek, na których Grupa Kapitałowa GPW będzie prowadziła aktywną działalność.

Głównym celem strategicznym GPW jest osiągnięcie, samodzielnie albo w partnerskim aliansie strategicznym lub partnerskim połączeniu z dużym podmiotem branżowym, dominującej roli w Regionie oraz znaczącej pozycji na europejskim rynku kapitałowym. Wizja GPW zakłada zbudowanie do 2020 r.,  przy aktywnej współpracy z jej interesariuszami, silnej i zdywersyfikowanej biznesowo organizacji:

 • pozwalającej sprostać wyzwaniom konkurencji krajowej i zagranicznej,
 • świadczącej podmiotom krajowym i zagranicznym kompleksowe usługi, oparte na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i biznesowych, w zakresie obrotu i rozliczeń transakcji instrumentami finansowymi i towarami,
 • godnej zaufania i ukierunkowanej na stały wzrost wartości dla akcjonariuszy,
 • będącej atrakcyjnym partnerem biznesowym dla giełd i rynków europejskich.

 Strategia GPW opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

 • maksymalizacji wykorzystania dotychczasowych źródeł wzrostu Grupy Kapitałowej (w szczególności potencjału lokalnej bazy inwestorów i emitentów),
 • pogłębionej dywersyfikacji źródeł przychodów i umiędzynarodowieniu działalności.

Dotychczasowe źródła wzrostu Grupy Kapitałowej Giełdy nie zostały jeszcze wykorzystane w stopniu, który można uznać za zadowalający. Rezerwy tkwią w takich obszarach jak np.: płynność  notowanych instrumentów, udział bezpośrednich inwestycji giełdowych w strukturze portfeli gospodarstw domowych, możliwości inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, aktywność banków jako inwestorów, aktywność inwestorów stosujących zautomatyzowane metody handlu, struktura finansowania rozwoju przedsiębiorstw o rodowodzie prywatnym oraz samorządów, aktywność emisyjna banków, w tym banków hipotecznych i emitentów produktów strukturyzowanych, handel surowcami energetycznymi, w szczególności gazem.

Dywersyfikacja ma zmniejszyć zależność wyników finansowych Grupy Kapitałowej GPW od trendów i aktywności inwestorów na rynku akcji, który stanowi aktualnie dominujące źródło przychodów Grupy Kapitałowej GPW. Dywersyfikacja prowadzona będzie zarówno w obszarze produktowo-usługowym, jak również klienckim i geograficznym. Podstawowe kierunki rozwoju będą uzupełniane o obszary, w których Grupa GPW nie była dotąd aktywna.

Ścieżka rozwoju GPW zakłada kontynuację autonomicznego rozwoju dotychczasowych linii biznesowych oraz otwarcie nowych, zarówno w ramach Grupy Kapitałowej, jak również w ramach wspólnych przedsięwzięć z wybranymi podmiotami, oferującymi innowacyjne produkty, posiadającymi ugruntowaną pozycję rynkową lub unikalne zasoby i perspektywy wzrostu. Strategia dywersyfikacji z udziałem podmiotów zewnętrznych realizowana będzie w sposób dynamiczny i z zasady w oparciu o bardzo staranny wybór partnerów charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kompetencjami.

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, jedną z opcji strategicznych jest połączenie z CEESEG na warunkach stanowiących wsparcie dla rozwoju Grupy Kapitałowej GPW i generujących korzyści dla interesariuszy Grupy Kapitałowej GPW. Po ewentualnym połączeniu wymagane będzie dalsze wzmacnianie Grupy Kapitałowej GPW pod względem biznesowym i wizerunkowym w celu osiągnięcia mocnej pozycji konkurencyjnej, która potencjalnie pozwoli na partnerski alians strategiczny lub partnerskie połączenie z innym, silnym podmiotem branżowym.

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014 - 2020 [Streszczenie] [PDF 811 KB]

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014 - 2020 [Prezentacja] [PDF 3,60 MB]