Opis organizacji Grupy Kapitałowej GPW

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupę Kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (jako jednostka dominująca) oraz pięć spółek zależnych. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych.

Spółki zależne i stowarzyszone Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2013r. oraz udział GPW w kapitale zakładowym tych spółek.


GPW

Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, natomiast inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane są metodą praw własności.

Oprócz wyżej wymienionych spółek zależnych i stowarzyszonych, na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka dominująca posiadała również udziały w następujących podmiotach:

  • Aquis Exchange Ltd.,
  • INNEX PJSC,
  • S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A.

Grupa nie posiada oddziałów ani zakładów.

W II kwartale 2013 r. spółka Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research (IRK) przejęła od WSEInfoEngine (WSEIE) działalność w obszarze media. Obecnie działalność IRK koncentruje się na świadczeniu usług wsparcia IR/PR dla spółek notowanych na GPW oraz na organizacji szkoleń z zakresu rynku kapitałowego. WSEIE prowadzi działalność operatora handlowego na rynku towarowym oraz rozwija ofertę w zakresie usług dla uczestników rynku towarowego.

WSE Commodities S.A.

W III kw. 2013 r. GPW rozpoczęła proces reorganizacji Grupy Kapitałowej GPW, polegający na koncentracji działalności w obszarze rynku towarowego pod jedną spółką holdingową WSE Commodities, która będzie w 100% kontrolowana przez GPW. 28 sierpnia 2013 r. GPW nabyła 100% udziałów spółki WSE Commodities Sp. z o.o. Cena zakupu wyniosła 13 450 zł. 28 sierpnia 2013 r. GPW podwyższyła kapitał spółki WSE Commodities Sp. z o.o. o 95 000 zł do 100 000 zł. Z dniem 3 stycznia 2014 r. WSE Commodities sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną. Zamiarem GPW jest przeniesienie na rzecz WSE Commodities 100% posiadanych akcji spółek Grupy TGE oraz WSEInfoEngine. Mając na uwadze obecny i planowany zakres działalności TGE, WSEIE oraz IRGiT, GPW oczekuje, że koncentracja tych spółek pod nadzorem powołanej w tym celu spółki holdingowej przyniesie potencjalne korzyści biznesowe.

Dodatkowo, w celu zoptymalizowania pod względem podatkowym reorganizacji Grupy i jej działalności, GPW postanowiła objąć GPW i WSE Commodities podatkową grupą kapitałową. W tym celu 28 sierpnia 2013 r. GPW i WSE Commodities podpisały umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej na okres trzech lat podatkowych, rozpoczynający się 1 grudnia 2013 r. i kończący się 31 grudnia 2016 r. (pierwszy rok podatkowy będzie trwał 13 miesięcy). Umowa została zarejestrowana 3 października 2013 r. przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie.

Aquis Exchange Limited

W III kwartale GPW 2013 r. zawarła umowę nabycia akcji zwykłych nowej emisji Aquis Exchange Limited
z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 2013 r. Spółka nabyła 153 609 akcji Aquis Exchange. Nabycie kolejnych 230 416 nastąpiło w lutym 2014 r. i odbyło się po spełnieniu warunków:

  • otrzymaniu przez Aquis Exchange zgody brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (ang. Financial Conduct Authority, „FCA”) na prowadzenie działalności w formie wielostronnej platformy obrotu (ang. „Multilateral Trading Facility”, „MTF”) - warunek ten został spełniony w listopadzie 2013 r.)
  • otrzymaniu przez GPW zgody FCA na zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie Aquis Exchange - warunek został spełniony w lutym 2014 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania GPW posiada 384 025 akcji Aquis Exchange, stanowiących 39,06% ogólnej liczby akcji oraz dających uprawnienia do wykonywania 32,61% praw majątkowych i praw głosu w Aquis. Docelowo, po zakończeniu procesu pozyskiwania kapitału przez Aquis Exchange, posiadane przez GPW 384 025 akcji powinno stanowić 36,23% całkowitej liczby akcji i uprawniać Spółkę do 30,00% praw majątkowych i praw głosu w Aquis Exchange. Nabyte akcje dają GPW prawo do powołania dwóch osób w skład Board of Directors Aquis Exchange. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania w skład Board of Directors Aquis Exchange z ramienia GPW wchodzą pan Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW oraz pan Paweł Czupryna, Doradca Prezesa Zarządu GPW.

Spółka Aquis Exchange Limited została założona w październiku 2012 r. z zamiarem organizowania pan-europejskiego rynku obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu oraz rozwijania i oferowania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technologii giełdowych. 4 listopada 2013 r. firma uzyskała zgodę brytyjskiego nadzoru (FCA) na prowadzenie działalności w formie MTF. 26 listopada 2013 r. Aquis zainaugurował działalność operacyjną umożliwiając obrót akcjami największych spółek z giełd w Londynie, Paryżu i Amsterdamie. 22 stycznia 2014 r. działalności została rozszerzona o największe spółki niemieckie. W 2014 r. dodawane będą kolejne rynki Europy Zachodniej. Celem Aquis Exchange jest przemodelowanie europejskiego rynku obrotu akcjami m.in. poprzez wprowadzenie innowacyjnej, abonamentowej, metody pobierania opłat transakcyjnych i nowych rodzajów zleceń. Firma została założona przez Alasdaira Haynes’a, który posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Chi-X Europe, MTFa, który po osiągnięciu pozycji lidera w Europie połączył się z Europe BATS Global Markets, by w efekcie stworzyć największą pod względem wolumenu obrotów platformę handlu akcjami w Europie.

Przedstawicielstwo na Ukrainie

Od 2008 r. Grupa prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie (Ukraina), którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych. Przedstawicielstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwo we wszystkich swoich czynnościach działa w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym ze Statutu Przedstawicielstwa, pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd GPW, realizując swoje funkcje zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.