Rozwój Grupy w 2013 r.

W 2013 r. na działalność Grupy wpływały szczególnie następujące czynniki:

  • Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego ze stycznia 2014 r. wzrost PKB w Polsce w 2013 r. wyniósł 1,6%. Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, wzrost gospodarczy w Polsce kształtuje się nadal na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Roczna dynamika głównych indeksów na GPW: WIG – wzrost o 8%, mWIG40 i sWIG80 – wzrost o ponad 30% oraz dynamika obrotów akcjami na Głównym Rynku (+26% rdr) wskazują na istotne ożywienie na rynku, niemniej na poziomy aktywności i nastroje inwestorów studząco wpływała przygotowywana reforma systemu emerytalnego w Polsce.
  • Notowania akcji na GPW i ogólnie na rynkach światowych charakteryzowały się, podobnie jak w 2012 r., bardzo niską zmiennością. W przypadku GPW - najniższą od 2006 r., co ograniczało potencjał wzrostu obrotów na rynku akcji oraz było głównym powodem spadku wolumenu obrotów kontraktami terminowymi na indeks WIG20.
  • Od 15 kwietnia 2013 r. obrót na GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny UTP, dużo szybszy i bardziej wydajny od poprzedniego. Dzięki UTP polski rynek kapitałowy otworzył się na nowe kategorie inwestorów, w tym duże, globalne firmy inwestycyjne stosujące techniki handlu algorytmicznego. Po wprowadzeniu UTP znacząco wzrosła także zdolność GPW do różnicowania możliwości inwestycyjnych oferowanych na GPW, co skutkuje sukcesywnym uruchamianiem nowych segmentów rynku i nowych klas aktywów instrumentów finansowych, które dotychczas nie mogły być wprowadzane na rynek na szerszą skalę ze względu na ograniczenia technologiczne dotychczasowego systemu transakcyjnego Warset.
  • W styczniu i lutym 2013 r. miały miejsce zmiany w Zarządzie Spółki, których konsekwencją było m.in. rozszerzenie działalności w obszarze rynku towarowego o segment OTC, podpisanie umowy zakupu 30% udziałów w Aquis Exchange Limited z Wielkiej Brytanii oraz sformułowanie nowej strategii GPW na lata 2014-2020.
  • 31 marca 2013 r. wygasło zapisane w ustawie Prawo energetyczne wsparcie dla produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie, pomijając istniejącą na TGE sezonowość, w kolejnych kwartałach 2013 r. nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży na rynku towarowym z tytułu: obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji (PMEC, PMGM),  rozliczeń tych transakcji (IRGiT), oraz  obniżenie przychodów z tytułu prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia.