Umowy znaczące

W 2013 roku podmioty z grupy kapitałowej GPW nie zawarły umów, które spełniałyby kryteria umowy znaczącej.