Audytor

W dniu 10 grudnia 2013 r. Spółka zawarła umowę ze spółką KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały 2014 r. Spółka zleciła również usługę weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu za 2013 r. Strony ustaliły następujące wynagrodzenie KPMG:

 • za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. oraz za weryfikację poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu za 2013 r. – 85 500 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. – 28 500 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. – 19 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. – 19 000 zł netto.

Umowa z dnia 10 grudnia 2013 r. określa również analogiczne wynagrodzenie KPMG, dotyczące:

 • badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.,
 • przeglądów śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • przeglądów śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r.
 • weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu Spółki za 2014 r.

Dnia 11 stycznia 2013 r. Spółka zawarła umowę ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. o badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały 2013 r. oraz o usługi tłumaczenia, Spółka zleciła również usługę weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu za 2012 r. Strony ustaliły następujące wynagrodzenie KPMG:

 • za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz za weryfikację poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu – 90 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. – 20 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 30 000 zł netto,
 • za przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. – 20 000 zł netto,
 • za usługi tłumaczenia – od 50 do100 zł netto za stronę tekstu A4.