GPW jako spółka publiczna i komunikacja z rynkiem kapitałowym

Abstract

GPW traktuje obecność na rynku kapitałowym jako element długoterminowej strategii rozwoju, w ramach której nie wyklucza emisji akcji lub obligacji w celu finansowania realizowanych projektów.  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką publiczną, od 9 listopada 2010 r. notowaną na Głównym Rynku GPW. Debiut GPW był poprzedzony ofertą publiczną, w trakcie której Skarb Państwa sprzedał 63,82% akcji uprawniających, na moment przeprowadzenia oferty, do 46,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie dokonała podwyższenia kapitału w ramach tej oferty.

Na przełomie 2011 r. i 2012 r. GPW przeprowadziła dwie oferty publiczne 5-letnich obligacji: serii A, bez prospektu emisyjnego, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych, o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł i serii B, na podstawie prospektu emisyjnego, skierowaną do inwestorów indywidualnych, o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł. W lutym 2012 r. serie te zostały zasymilowane i wprowadzone do obrotu na organizowanym przez Grupę GPW rynku Catalyst. Wpływy z emisji obligacji zostały przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przejęcia Towarowej Giełdy Energii.

GPW traktuje obecność na rynku kapitałowym jako element długoterminowej strategii rozwoju, w ramach której nie wyklucza emisji akcji lub obligacji w celu finansowania realizowanych projektów. Ewentualne decyzje dotyczące źródeł pozyskiwanego kapitału będą każdorazowo podejmowane w oparciu o koszt jego pozyskania, pożądany kształt struktury bilansu, pożądany, docelowy poziom średniego ważonego kosztu kapitału oraz w oparciu o ogólną sytuacją rynkową, a także z poszanowaniem praw dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Giełdy oraz zasad i dobrych praktyk panujących na rynku kapitałowym.

Relacje Inwestorskie

Kształtowanie, wdrażanie oraz dbałość o stosowanie najwyższych standardów w zakresie relacji inwestorskich i corporate governance ma dla GPW podwójne znaczenie. Po pierwsze, jako jedyna w Polsce giełda papierów wartościowych i organizator publicznego obrotu papierami wartościowymi, GPW jest instytucją wytyczającą kierunki działań na rynku kapitałowym w relacjach z uczestnikami tego rynku. Tym samym GPW dokłada wszelkich starań, by jej postępowanie w zakresie polityki informacyjnej wobec inwestorów oraz środowiska analitycznego było nie tylko zgodne z przepisami prawa przewidzianymi dla notowanych spółek, ale również by poprzez wypełnianie najwyższych standardów komunikacyjnych stanowiło kanwę i dobry wzór dla działań innych spółek notowanych na rynkach prowadzonych przez GPW.

Po drugie, mając na uwadze, że GPW jest spółką publiczną, budowanie trwałych i profesjonalnych relacji z inwestorami i rynkiem kapitałowym leży w jej najlepiej pojętym interesie i ma zapewnić stan, w którym:

 • spółka będzie mogła w razie potrzeby w efektywny sposób pozyskiwać kapitał z rynku kapitałowego,
 • cena rynkowa akcji GPW będzie odzwierciedlała rzeczywistą wartość spółki, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej z możliwych płynności.

Wobec powyższego, celem relacji inwestorskich GPW jest prowadzenie otwartej komunikacji z inwestorami, akcjonariuszami i obligatariuszami (instytucjonalnymi i indywidualnymi), której efektem ma być stałe budowanie zaufania do GPW jako wiodącej instytucji rynku kapitałowego w Polsce oraz spółki publicznej. Komunikacja ta powinna być proaktywna i uwzględniać fundamentalne prawa inwestorów do posiadania aktualnych, spójnych i prawdziwych informacji o spółce.

Działalność GPW w obszarze relacji inwestorskich oraz corporate governance skupia się zatem na:

 • przekazywaniu inwestorom kompletnych i precyzyjnych danych w zwięzłej i przystępnej formie, odzwierciedlających faktyczną kondycję finansową oraz biznesową spółki, a także informacji o czynnikach mogących mieć istotny wpływ na obecną i przyszłą wartość spółki,
 • zapewnianiu równego dostępu do informacji o spółce wszystkim inwestorom – zarówno instytucjonalnym jak i indywidualnym, polskim i zagranicznym,
 • prowadzeniu ciągłego, uczciwego i interaktywnego dialogu z inwestorami z zachowaniem przepisów prawa, zarówno podczas spotkań bezpośrednich jak i przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi komunikowania się na odległość,
 • szanowaniu praw akcjonariuszy i stosowaniu zgodnie z najwyższymi standardami zasad ładu korporacyjnego (w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) oraz doskonaleniu ich przy współpracy z innymi uczestnikami polskiego rynku kapitałowego,
 • nieustannym dążeniu do rozwoju i wdrażania nowych narzędzi i praktyk z obszaru relacji inwestorskich, zgodnie ze światowymi standardami.

Schemat. Filary działalności GPW jako spółki publicznej 

Schemat. Filary działalności GPW jako spółki publicznej

W ramach komunikacji z rynkiem i inwestorami GPW prowadziła w 2013 r. następujące działania:

 • po zakończeniu każdego kwartału Zarząd Giełdy prezentował wyniki finansowe Grupy GPW podczas spotkań z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz podczas telekonferencji,
 • w 2013 roku Zarząd Giełdy oraz Biuro Relacji Inwestorskich odbyli w sumie 180 indywidualnych i grupowych spotkań z przedstawicielami krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych,
 • w 2013 roku Spółka wzięła udział w:

- 7 konferencjach w Europie (Paryż, Londyn, Praga),
- non-deal roadshow w 6 europejskich miastach (Wiedeń, Paryż, Frankfurt, Londyn, Edynburg i Sztokholm) oraz w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Boston),
- dwóch konferencjach dedykowanych inwestorom indywidualnym w Polsce,

 • Spółka, na swojej stronie internetowej w sekcji Relacji Inwestorskich www.gpw.pl/relacje_inwestorskie, regularnie zamieszcza informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy, a także udostępnia szereg dokumentów pozwalających zapoznać się z działalnością GPW,
 • Spółka na bieżąco odpowiadała na pytania inwestorów i akcjonariuszy, zadawane zarówno telefonicznie jak i mailowo.

W 2013 r., w VI edycji konkursu „Złota Strona Emitenta” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GPW została najwyżej oceniona przez inwestorów instytucjonalnych w kategorii spółek giełdowych należących do indeksów WIG20 i mWIG40.