Informacja o dywidendzie

Abstract

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej.

Dywidenda z zysku za 2012 r. wypłacona została w lipcu 2013 roku. Decyzją Walnego Zgromadzenia GPW z 21 czerwca 2013 r. na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2012 r. przeznaczono 32 738 160 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,78 zł. Dzień dywidendy przypadł na 12 lipca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2013 r.

Polityka dywidendowa

Wypłata dywidendy z zysku za 2012 r., która miała miejsce w lipcu 2013 r. nastąpiła w oparciu o politykę dywidendową GPW, zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym GPW w 2010 r. W dniu 18 grudnia 2013 r. Zarząd GPW podjął uchwałę dotyczącą zmiany dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki na nową, która ma zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2013. Informacja o zmianie została podana do publicznej wiadomości 18 grudnia 2013 r. w raporcie bieżącym nr 38/2013 r. Zasadnicza modyfikacja, dokonana w nowej polityce polega na zmianie podstawy ustalania dywidendy: jednostkowy zysk netto Spółki został zastąpiony skonsolidowanym zyskiem netto Grupy Kapitałowej GPW przypadającym akcjonariuszom GPW, skorygowanym o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

„Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu w odniesieniu do kolejnych lat obrotowych, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy,
  • wymogi płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz
  • optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.”

Historia wypłat dywidendy przez GPW

Poniższa tabela przedstawia historię wypłat dywidendy przez Spółkę (począwszy od debiutu na GPW). Dywidenda prezentowana w poszczególnym roku jest wypłacana z zysku za poprzedni rok obrotowy.

Historia wypłat dywidendy

Rok  wypłatyDywidenda na akcję (w zł)Wypłacona dywidenda (w tys. zł)Wskaźnik wypłaty dywidendy*
2013 0,78 32 738 49,90%
2012 1,44 60 440 49,90%
2011 3,21 134 730 99,80%

Źródło: GPW
* w stosunku do zysku jednostkowego