Kapitał zakładowy, akcje, obligacje i notowania akcji na GPW

Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 41 972 000 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Akcje dzielą się na uprzywilejowane akcje imienne serii A oraz zwykłe akcje na okaziciela serii B. Posiadaczom akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przysługuje możliwość zamiany akcji serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B powoduje zmianę liczby głosów z dwóch głosów na jeden głos na akcję.

W 2013 r. dokonano zamiany 42 000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, na akcje zwykłe na okaziciela serii B.

W 2013 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych, w związku z czym nie posiada również systemu kontroli programów akcji pracowniczych.

Akcjonariusze

Na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania, zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Skarb Państwa posiadał 14 688 470 akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu), stanowiących 35,00% wszystkich akcji, a tym samym 29 376 940 głosów, stanowiących 51,74% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pozostałe akcje serii A (119 000; 0,28% wszystkich akcji; 238 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 0,42% w ogólnej liczbie głosów) należały głównie do domów maklerskich i banków.

Struktura akcjonariatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Stan na 31 grudnia 2013 r.

oraz na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania

 Liczba akcjiUdział % w liczbie akcjiLiczba głosówUdział %  w liczbie głosów
Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej 14 688 470 35,00% 29 376 940 51,74%
Pozostali akcjonariusze – akcje uprzywilejowane 119 000 0,28% 238 000 0,42%
Pozostali akcjonariusze – akcje na okaziciela 27 164 530 64,72% 27 164 530 47,84%
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 779 470 100,00%

Źródło: GPW

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, ani na dzień 31 grudnia 2013 r., ani na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania, oprócz Skarbu Państwa żaden z akcjonariuszy nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spośród wszystkich osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, jej akcje, kupione w ofercie publicznej w liczbie po 25 sztuk, posiadali na dzień bilansowy: 
- Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu oraz
- Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

Według najlepszej wiedzy Spółki, osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadają obecnie akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych.

Notowania akcji na GPW

GPW zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 9 listopada 2010 r. Cena akcji na zakończenie pierwszej sesji wyniosła 54 zł, o 25,6% więcej niż wynosiła cena przydziału akcji w IPO dla inwestorów detalicznych (43 zł) i o 17,4% wyżej niż cena w transzy instytucjonalnej (46 zł). Akcje spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. do obrotu na GPW wprowadzonych zostało 27 164 530 akcji na okaziciela serii B (64,72% wszystkich akcji), na które przypada 27 164 530 głosów (47,84% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcje Spółki wchodzą w skład następujących indeksów obliczanych przez GPW:

 • WIG i WIG-Poland – indeksy szerokiego rynku (od sesji 13 listopada 2010 r.)
 •  mWIG40, reprezentujący spółki z GPW o średniej kapitalizacji (od sesji  19 marca 2011 r.)
 • WIGdiv, który w swoim portfelu skupia firmy z GPW charakteryzujące się regularną wypłatą wysokich dywidend (od sesji 19 września 2011 r.)
 • RESPECT, indeks spółek działających zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (od sesji 23 grudnia 2013 r.) ,

Akcje GPW należą ponadto do szeregu indeksów spółek o średniej i małej kapitalizacji z rynków rozwijających się oraz do indeksów grupujących spółki z sektora giełdowego, obliczanych przez wyspecjalizowane w tym zakresie i uznane na światowych rynkach podmioty.

W 2013 r.:

 • kurs akcji GPW wzrósł o 6,8%, z poziomu 38,87 zł na zamknięciu ostatniej sesji w 2012 r. do 41,5 zł na koniec roku 2013,
 • na 12 lipca przypadł dzień przyznania praw do dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 0,78 zł/akcję,
 • średni kurs akcji GPW na zamknięciu sesji giełdowych w 2013 r. wyniósł 40,1 zł za akcję i był o 7,1% (o 2,65 zł) wyższy niż w roku 2012,
 • kurs akcji GPW wahał się w przedziale od 35,15 zł (5 września) do 44,74 zł (30 października),
 • średni dzienny wolumen obrotu akcjami w transakcjach sesyjnych wyniósł 60 008 szt.,
 • średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych wyniosła 2,4 mln zł,
 • wskaźnik velocity dla akcji GPW (relacja rocznych obrotów do kapitalizacji spółki) wyniósł 34%,
 • kapitalizacja spółki na koniec 2013 r. wyniosła 1,74 mld zł wobec 1,63 mld zł rok wcześniej.

Notowania akcji GPW w 2013 r.

Notowania akcji GPW w 2013 r.

Notowania akcji GPW od daty debiutu do końca stycznia 2014 r.

Notowania akcji GPW od daty debiutu do końca stycznia 2014 r.

Emisja obligacji GPW i wykorzystanie środków z emisji

W  grudniu 2011 r. Spółka wyemitowała 1 700 000 sztuk obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln złotych. W lutym 2012 r., Spółka wyemitowała 750 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75 mln złotych.

Celem emisji obligacji serii A i B w łącznej wartości 245 mln zł było finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Wpływy z emisji obligacji GPW serii A i B w głównej mierze zostały wykorzystane do nabycia akcji TGE:

 • w dniu 24 lutego 2012 r. akcji stanowiących 80,33% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TGE; wartość transakcji wyniosła 179,4 mln zł;
 • w dniu 29 lutego 2012 r. akcji stanowiących 7,67% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TGE, na warunkach zbliżonych do powyższej transakcji;
 • w kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE: na dzień 30 czerwca 2012 r. udział ten wynosił 91,34%, na dzień 30 września 2012 r. –  98,17%, a w grudniu 2012 r. osiągnął 100%.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania GPW jest jedynym właścicielem TGE. Za 97,67% akcji TGE kupionych w 2012 r. GPW zapłaciła 213,9 mln zł, co implikowało wycenę całej spółki na poziomie 219 mln zł.

Notowania obligacji GPW na Catalyst

Obligacje GPW są notowane na rynku obligacji Catalyst (na rynku regulowanym GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu BondSpot) od lutego 2012 r.

Obligacje GPW są obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie jest stałe w okresie odsetkowym i jest oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych. W tabeli poniżej znajdują się informacje o oprocentowaniu w poszczególnych okresach  oraz o wysokości odsetek.

Oprocentowanie i wysokość odsetek obligacji GPW

Numer okresu odsetkowegoOkresOdsetki wypłacone (na jedną obligację)Oprocentowanie w danym okresie odsetkowym
I 23/12/2011 (A) 15/02/2011 (B) - 30/06/2012 3,21 6,17%
II 30/06/2012 - 31/12/2012 3,18 6,31%
III 31/12/2012 - 30/06/2013 2,62 5,29%
IV 30/06/2013 - 31/12/2013 1,95 3,87%
V 31/12/2013 - 30/06/2014 1,93* 3,89%

* Odsetki zostaną wypłacone 30 czerwca 2014 r.

Notowania obligacji GPW 

Notowania obligacji GPW

Umowy dotyczące akcji i obligacji Giełdy

Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania, Spółka nie posiada wiedzy na temat umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcji posiadanych akcji lub obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.