Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Abstract

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 5 listopada 2010 r., tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 5 listopada 2010 r., tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Informacje dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego publikowane są na stronie internetowej GPW (http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny).

Giełda jako spółka notowana na GPW przestrzegała w 2013 r. zasad dobrych praktyk, z jednym, niżej opisanym wyjątkiem. W dniu 4 stycznia 2013 r. Giełda opublikowała raport informujący o niestosowaniu jednorazowo,
w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2013 r., zasady DPSN zawartej w rozdziale IV pkt. 10, ppkt. 2, dotyczącej możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Wynikało to z trybu zwołania NWZ. Jednocześnie Giełda umożliwiła śledzenie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym w internecie.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 czerwca 2013 r. dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetu była możliwa. Spółka zamierza w przyszłości stosować tę zasadę DPSN.