Pracownicy GPW

Abstract

Giełda Papierów Wartościowych posiada program motywacyjny dla pracowników, którego elementami są: część stała (wynagrodzenie zasadnicze) i część zmienna (nagroda roczna) oraz nagroda uznaniowa.

Stan zatrudnienia na GPW i w Grupie GPW

 Stan na 31 grudnia 
 20132012
Liczba pracowników GPW 205 211
Liczba pracowników Grupy GPW 347 338

Źródło: GPW

Polityka rekrutacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest skoncentrowana na pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów do wszystkich obszarów działalności Spółki. W 2013 r. zwiększono działania ukierunkowane na rekrutację wewnętrzną. W przypadku rekrutacji na strategiczne stanowiska, Giełda podejmuje współpracę z profesjonalnymi biurami doradztwa personalnego, dzięki którym uzyskuje pełny merytoryczno-psychologiczny profil kandydata. Sprawnemu procesowi pozyskiwania pracowników sprzyja także utworzona na stronie internetowej GPW zakładka „Praca na GPW”.

W 2013 roku polityka w zakresie human resources koncentrowała się na sprawnym zarządzaniu procesami kadrowymi, płacowymi, socjalnymi i premiowymi tak, aby odpowiadały one potrzebom biznesowym i wspierały realizację strategii Giełdy. We współpracy z firmą AonHewitt przeprowadzone zostało w Grupie GPW Badanie Zaangażowania Pracowników. Pracownicy mieli możliwość wypowiedzenia się w obszarach związanych
z atmosferą, efektywnością i satysfakcją z pracy. Otrzymane wyniki służą tworzeniu planów służących poprawie warunków i efektywności pracy.

Ważną rolę w procesie doskonalenia zawodowego pracowników odgrywają szkolenia. W tym celu w 2013 r. realizowane były szkolenia podnoszące konkretne kwalifikacje zawodowe, kursy językowe i dofinansowywane były studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy GPW uczestniczyli również w konferencjach, kongresach i seminariach dotyczących problematyki rynkowej.

Giełda Papierów Wartościowych posiada program motywacyjny dla pracowników, którego elementami są: część stała (wynagrodzenie zasadnicze) i część zmienna (nagroda roczna) oraz nagroda uznaniowa. Część zmienna systemu motywacyjnego, zwana nagrodą roczną, oparta jest o indywidualną ocenę pracownika powiązaną z wynikiem GPW (do 2012 r. – zyskiem netto Giełdy, od 2013 r. zyskiem operacyjnym Giełdy). W 2013 r. trwały prace nad zmianą systemu, czego wynikiem jest wprowadzenie od 1 stycznia 2014 r. nowego systemu premiowego,  który zastąpi dotychczas obowiązujący system.

Nowy system premiowy powiązany jest z celami Zarządu oraz kierunkami strategicznymi Giełdy. Zakłada on podział stanowisk na grupy premiowe, dla których stosowane będą zróżnicowane zasady premiowania.
W ramach danej grupy premiowej stosowany będzie ten sam rodzaj kryteriów premiowych, ten sam udział kryteriów wskaźnikowych/zadaniowych lub ilościowych.

Konstruując nowy system premiowy, przyjęto następujące założenia:

  • powiązanie z celami strategicznymi – system powinien być powiązany z celami Zarządu i integrować pracowników wokół przyjętych przez Giełdę kierunków strategicznych,
  • uzależnienie od poziomu realizacji celów – system nagradzać będzie za poziom (%) realizacji celów,
  • tam gdzie to możliwe, uzależnienie premii od wymiernych wyników pracy, a tam gdzie nie będzie to możliwe do określenia, premia uzależniona będzie od celów ściśle powiązanych z charakterem pracy.

Giełda zapewnia także pracownikom dodatkowe świadczenia takie jak: opieka medyczna, refundowanie kosztów dojazdu do pracy, Pracowniczy Program Emerytalny, system kafeteryjny, pożyczki na cele m.in. mieszkaniowe lub zdrowotne oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Struktura zatrudnienia na GPW ze względu na płeć

 Stan na 31 grudnia 
 20132012
Ogółem 205 211
Kobiety 97 98
Mężczyźni 108 113

Źródło: GPW

Struktura zatrudnienia na GPW ze względu na wykształcenie

 Stan na 31 grudnia
 20132012
Ogółem 205 211
Wykształcenie zawodowe 1 1
Wykształcenie średnie 29 33
Wykształcenie wyższe 175 177

Źródło: GPW

Praktyki i staże

GPW przykłada dużą wagę do edukacji i zdobywania wiedzy na temat rynku kapitałowego przez młodzież.

Od wielu lat Giełda umożliwia studentom szkół wyższych odbywanie praktyk. Są to studenci uczelni o różnych profilach, m.in.: ekonomicznych, finansowych, marketingowych. Poza tym, GPW realizuje program kierowany do laureatów Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi we współpracy z GPW.