Wynagrodzenia i umowy o pracę członków Zarządu i Rady Giełdy

Wynagrodzenia członków Zarządu

Zgodnie ze Statutem, ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu należy do kompetencji Rady Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzeń pozostałych członków Zarządu dokonywane jest na wniosek Prezesa Zarządu.

System wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy określony jest w umowach o pracę (z późn. zm.) i funkcjonuje w oparciu o system długoterminowego motywowania (tzw. bank premii).  Składa się on z części stałej (płaca zasadnicza), części zmiennej (system motywacyjny zwany premią) oraz świadczeń dodatkowych. Premia zależy od stopnia wykonania szeregu celów rozwojowych  i finansowych. Określona została wysokość premii maksymalnej przysługującej w danym roku. W ramach maksymalnej wysokości premii Rada Giełdy może przyznać członkom Zarządu premię uznaniową, która nie jest ściśle powiązana ze wskaźnikami rozwojowymi i finansowymi. Jest ona przyznawana na podstawie oceny stopnia realizacji indywidualnych rocznych celów zadaniowych. W spółce nie istnieją programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta (w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, czy opcjach na akcje).

Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia członków Zarządu Giełdy, w tym wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych w 2013 r. w tys. zł

 GPW
 Część stałaCzęść zmienna (premia)Premia - zobowiązania długoterminowe1Pozostałe świadczeniaŚwiadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracyJednostki podporządkowaneRazem
Adam Maciejewski 948 582 177 255 0 86 2 048
Beata Jarosz 638 332 117 187 0 83 1 357
Paweł Graniewski 382 192 26 119 0 0 719
Mirosław Szczepański 350 160 34 104 0 110 758
Dariusz Kułakowski 133 60 13 39 0 0 245
Ludwik Sobolewski 368 0 0 81 117 12 578
Lidia Adamska 317 0 0 62 825 7 1 212

Źródło: GPW
1) Premia - zobowiązanie długoterminowe, za rok 2011 została rozliczona w roku 2013 i zaprezentowana w „Część zmienna (premia)”

Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia członków Zarządu Giełdy, w tym wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych w 2012 r. w tys. zł.

 GPW
 Część stałaCzęść zmienna (premia)Premia - zobowiązanie długoterminowePozostałe świadczeniaJednostki podporządkowaneRazem
Ludwik Sobolewski 948 74 0 280 138 1 440
Lidia Adamska 660 145 20 198 33 1 056
Beata Jarosz 636 231 27 196 74 1 164
Adam Maciejewski 684 288 24 213 46 1 255

Warunki umów o pracę członków Zarządu

Umowy o pracę z Zarządem Giełdy zawarte są na czas określony, tj. do dnia wygaśnięcia mandatu, w związku z zakończeniem kadencji w zarządzie Spółki, określonej w statucie Spółki. Termin ten upłynie z końcem czerwca 2014 r.

Spółka zawarła umowy o pracę z następującymi członkami Zarządu:

Umowy o pracę z członkami Zarządu Giełdy

Stan na 31 grudnia 2013
 Data zawarcia umowyOkres umowyStanowisko
Adam Maciejewski 14 lipca 2006 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji Prezes Zarządu
Beata Jarosz 14 lipca 2006 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji Wiceprezes Zarządu
Paweł Graniewski 10 kwietnia 2013 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji Wiceprezes Zarządu
Mirosław Szczepański 10 kwietnia 2013 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji członek Zarządu 
Dariusz Kułakowski 20 września 2013 r. na czas określony, tj. do upływu kadencji członek Zarządu

Źródło: GPW

Umowy o pracę z członkami Zarządu mogą zostać rozwiązane przez Spółkę lub członka Zarządu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2013 r. decyzji o odwołaniu ze składu Zarządu Giełdy pana Ludwika Sobolewskiego, Spółka rozwiązała z nim umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 30 kwietnia 2013 r.

Rada Giełdy na posiedzeniu 22 lutego 2013 r. przyjęła rezygnację pani Lidii Adamskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 21 marca 2013 r. Pani Lidia Adamska podpisała z Radą Giełdy porozumienie stron w sprawie uzgodnienia warunków umowy o pracę, w którym strony uzgodniły, że pani Lidia Adamska otrzyma odprawę w wysokości 165 000 zł. Kwota odszkodowania została wypłacona 29 marca 2013 r., a z dniem 31 marca  2013 r. umowa o pracę z  panią Lidią Adamską została rozwiązana.

Spółka nie zawarła z pozostałymi osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnieni następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

W 2006 r. Rada Giełdy podpisała z ówczesnymi członkami zarządu umowy o zakazie konkurencji, zgodnie z którymi przez 12 miesięcy od rozwiązania umów o pracę ze Spółką członkowie Zarządu nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto otrzymanego w 12 miesiącach przed ustaniem stosunku pracy, wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych.

W związku z powyższym Spółka:

  • wypłaciła odszkodowanie Panu Ludwikowi Sobolewskiemu w kwocie 116 744,44 zł. Umowa o zakazie konkurencji została rozwiązana  na mocy zawartego porozumienia stron z dniem 30 czerwca 2013 r.,
  • wypłaca odszkodowanie Pani Lidii Adamskiej w kwocie 55 000 zł miesięcznie. Umowa o zakazie konkurencji obowiązuje do dnia 31 marca 2014 r.

Obecnie umowy o zakazie konkurencji dotyczą wyłącznie członków Zarządu powołanych w 2006 r., tj. pana Adama Maciejewskiego i pani Beaty Jarosz. Członkowie Zarządu, powołani w 2013 r. nie podpisali umów o zakazie konkurencji.

Wynagrodzenie członków Rady Giełdy

Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z ostatnią uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2011 r., kwota miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Giełdy została ustalona w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenia członków Rady Giełdy w tys. zł

 Stan na rok zakończony 31 grudnia
 20132012
Leszek Pawłowicz 47 45
Marek Wierzbowski 47 45
Sebastian Skuza 22 45
Paweł Graniewski1 164 45
Jacek Lewandowski 47 45
Jacek Jaszczołt 0 23
Sławomir Krupa 47 45
Marek Słomski 47 23
Wiesław Rozłucki 25 0
Dariusz Kacprzyk 25 0

Źródło: GPW
1) Pan Paweł Graniewski był oddelegowany do wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy w okresie od 10 stycznia 2013 r. do 9 kwietnia 2013 r. W czasie oddelegowania otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości wyliczonej jako średnia wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu Giełdy.

Członkowie Rady Giełdy nie pełnią równolegle funkcji nadzorczych lub zarządczych w jednostkach podporządkowanych GPW.