Zarząd

W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, w tym Prezes Zarządu.

Skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 Stan na 31 grudnia 2013
 StanowiskoData objęcia stanowiska Data upływu obecnej kadencji
Adam Maciejewski Prezes Zarządu

15 lutego 2013 r. *1

1 lipca 2014 r.
Beata Jarosz Wiceprezes Zarządu 22 lutego 2013 r. *2 1 lipca 2014 r.
Paweł Graniewski Wiceprezes Zarządu 9 kwietnia 2013 r. 1 lipca 2014 r.
Mirosław Szczepański Członek Zarządu 9 kwietnia 2013 r. 1 lipca 2014 r.
Dariusz Kułakowski Członek Zarządu 20 września 2013 r. 1 lipca 2014 r.

Źródło: GPW
1) Od 28 czerwca 2006 r. do 20 grudnia 2012 r. Pan Adam Maciejewski pełnił funkcję Członka Zarządu GPW; od 21 grudnia 2012 r. do 14 lutego 2013 r. był Wiceprezesem Zarządu i pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu GPW
2) Od 28 czerwca 2006 r. do 21 lutego 2013 r. Pani Beata Jarosz pełniła funkcję Członka Zarządu GPW

Skład Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 Stan na 31 grudnia 2012
 StanowiskoData objęcia stanowiska Data upływu obecnej kadencji
Adam Maciejewski Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Lidia Adamska Członek Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Beata Jarosz Członek Zarządu 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu, zawieszony w czynnościach decyzją Rady Giełdy 28 czerwca 2006 r. 1 lipca 2014 r.

Źródło: GPW

Rada Giełdy na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. pana Ludwika Sobolewskiego w czynnościach Prezesa Zarządu Giełdy. Z dniem 21 grudnia 2012 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie powierzenia panu Adamowi Maciejewskiemu, członkowi Zarządu Giełdy, stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy i przekazania mu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Giełdy.

17 stycznia 2013 r., na wniosek Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcjonariusza reprezentującego 35,0% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało pana Adama Maciejewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy. Decyzją Walnego Zgromadzenia ze składu Zarządu Giełdy odwołany został natomiast pan Ludwik Sobolewski. Zmiany te weszły w życie 15 lutego 2013 r.,
tj. w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na ww. zmiany w składzie Zarządu Giełdy.

22 lutego 2013 r. pani Lidia Adamska, członek Zarządu Giełdy, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. Rada Giełdy podjęła decyzje o:

  • powołaniu pana Pawła Graniewskiego, członka Rady Giełdy, oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy w skład Zarządu Giełdy i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
  • powołaniu pana Mirosława Szczepańskiego na stanowisko członka Zarządu Giełdy,
  • powierzeniu pani Beacie Jarosz funkcji Wiceprezesa Zarządu Giełdy.

9 kwietnia 2013 r. na GPW wpłynęła zgoda Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zgody na powołanie do zarządu panów Pawła Graniewskiego i Mirosława Szczepańskiego. Tym samym spełnił się warunek rezygnacji p. Pawła Graniewskiego z członkostwa w Radzie Giełdy, złożonej 22 lutego 2013 r., o czym mowa w pkt. 3.8 niniejszego Sprawozdania.

22 maja 2013 r. Rada Giełdy podjęła decyzję w sprawie powołania pana Dariusza Kułakowskiego na stanowisko członka Giełdy. Decyzja ta weszła w życie z dniem 20 września 2013 r., tj. z dniem doręczenia Spółce zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie tej zmiany.

Mandaty wszystkich obecnych członków Zarządu GPW wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.

Po dacie bilansowej nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu.

Zgodnie z wymogami uchwały Zarządu Giełdy nr 105/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., w celu prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, każdy z członków Zarządu publikuje na stronie internetowej Spółki informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowaniu kapitałowym w spółkach prawa handlowego. 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Giełdy w latach 2011-2013

Data 1Liczba kobietLiczba mężczyzn
31 grudnia 2011 r. 2 2
31 grudnia 2012 r. 2 2
15 lutego 2013 r. 2 1
1 kwietnia 2013 r. 1 1
9 kwietnia 2013 r. 1 3
20 września 2013 r. 1 4
31 grudnia 2013 r. 1 4

1) wg stanu na koniec poszczególnych lat i na dzień zmiany

Powoływanie członków Zarządu

W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym przynajmniej jeden członek Zarządu jest powoływany większością kwalifikowaną czterech piątych głosów. Jeśli jednak Rada Giełdy nie dokona wyboru członka Zarządu w ten sposób, w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka, wyboru dokona Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

Wybory członków Zarządu zgodnie z powyższymi zasadami zarządza się po raz pierwszy w celu powołania Zarządu nowej kadencji albo w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

Zważywszy, że Spółka prowadzi giełdę papierów wartościowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obowiązują ją dodatkowe warunki dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu. W skład Zarządu powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. W przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę organizuje alternatywny system obrotu, powyższe warunki powinny spełniać osoby kierujące tą działalnością, chyba że organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierują członkowie Zarządu.

Dokonanie zmian w składzie Zarządu wymaga zgody KNF, udzielanej na wniosek Rady Giełdy. KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub nie zabezpieczają należycie interesów uczestników tego obrotu.

Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania nie została udzielona żadna prokura.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu za zgodą Rady Giełdy, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Giełdy jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd nie posiada uprawnień do emisji ani wykupu akcji.

Sposób funkcjonowania Zarządu

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. Szczegółowy tryb działania Zarządu opisany jest w Regulaminie Zarządu. Regulamin ten uchwala Zarząd i zatwierdza Rada Giełdy. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów i mogą być podejmowanie tylko jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Zgodnie ze Statutem, w przypadku równości głosów, Prezesowi Zarządu przysługuje głos rozstrzygający.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu, w wypadku konfliktu interesów pomiędzy Spółką i członkiem Zarządu, małżonkiem, krewnym lub powinowatym (do drugiego stopnia) lub inną osobą, z którą członek Zarządu jest osobiście powiązany, członek Zarządu musi powstrzymać się od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów i może zażądać, aby zostało to zapisane w protokole posiedzenia Zarządu.