Zasady zmiany statutu

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów. Ponadto zgodnie z §9 ust. 1 Statutu, podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu jest możliwe, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce.

Zmiany Statutu następują pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd. Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zmiany wprowadzone do statutu w 2013 roku

W dniu 21 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19/2013 w sprawie zmian Statutu Spółki. Treść podjętej uchwały Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 26/2013.

Zmiany zawarte w uchwale dotyczyły przede wszystkim zmiany struktury kapitałowej Spółki, a wynikały ze zamiany 42 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B i potrzeby dostosowania brzmienia Statutu do stanu faktycznego. Wskazane powyżej zmiany w treści Statutu Spółki,  zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Rada Giełdy na podstawie §18 ust. 4 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu.