Zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i Grupą Kapitałową

Zmiana profilu działalności spółek zależnych WSEInfoEngine oraz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research

W II kwartale 2013 r. GPW dokonała podniesienia kapitału zakładowego Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. (IRK) z poziomu 1,0 mln zł do poziomu 1,6 mln zł. Również w II kwartale 2013 r. ZWZ spółki WSEInfoEngine (WSEIE) podjęło decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego z poziomu 3,4 mln zł do poziomu 4,4 mln zł. Akcje nowej emisji zostały objęte przez GPW w III kwartale 2013 r. W IV kwartale 2013 r. ZWZ spółki WSE IE podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z poziomu 4,4 do 5,4 mln zł. Objęcie akcji nowej emisji przez GPW nastąpiło w IV kwartale 2013 r.

W II kwartale 2013 r. spółka IRK przejęła od WSE IE działalność w obszarze media. Obecnie działalność IRK koncentruje się na świadczeniu usług wsparcia IR/PR dla spółek notowanych na GPW oraz na organizacji szkoleń z zakresu rynku kapitałowego. Z kolei WSEIE, oprócz prowadzonej dotychczas działalność operatora handlowego na rynku towarowym, rozwija usługi oferowane przez Grupę GPW dla uczestników rynku towarowego, m.in. o platformę obrotu towarami w formule OTC (start platformy odbył się 15 października
2013 r.).

Reorganizacja Grupy Kapitałowej GPW w zakresie działalności na rynku towarowym

W III kw. 2013 r. GPW rozpoczęła proces reorganizacji Grupy Kapitałowej GPW w zakresie posiadanych spółek prowadzących działalność na rynku towarowym, polegający na koncentracji działalności w obszarze rynku towarowego pod jedną spółką holdingową, która będzie w 100% kontrolowana przez GPW. 28 sierpnia 2013 r. GPW nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WSE Commodities Sp. z o.o. Cena zakupu udziałów wyniosła 13 450 zł. Dnia 28 sierpnia 2013 r. GPW podjęła decyzję o podwyższeniu kapitału spółki WSE Commodities sp. z o.o. w celu pokrycia 1 900 nowoutworzonych udziałów. Kwota przeznaczona na podwyższenie kapitału wyniosła 95 000 zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki WSE Commodities wynosi 100 000 zł. Z dniem 3 stycznia 2014 r. WSE Commodities sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną (dzień wpisu do Rejestru Przedsiębiorców). Zamiarem GPW jest przeniesienie na rzecz WSE Commodities S.A. 100% posiadanych akcji spółek Grupy TGE oraz WSEInfoEngine. Mając na uwadze obecny i planowany zakres działalności TGE, WSEIE oraz IRGiT, GPW oczekuje, że koncentracja tych spółek pod nadzorem powołanej w tym celu spółki holdingowej przyniesie potencjalne korzyści biznesowe.

Powołanie Podatkowej Grupy Kapitałowej

W celu zoptymalizowania pod względem podatkowym reorganizacji Grupy i jej działalności, GPW postanowiła również objąć GPW i WSE Commodities podatkową grupą kapitałową. W tym celu w dniu 28 sierpnia 2013 r. GPW i WSE Commodities podpisały umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej na okres trzech lat podatkowych, rozpoczynających się 1 grudnia 2013 r. i kończących się 31 grudnia 2016 r. (pierwszy rok podatkowy będzie trwał 13 miesięcy). Umowa została zarejestrowana 3 października 2013 r. przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie.

Zmiany osób zarządzających spółkami z Grupy Kapitałowej GPW

TGE

W 2013 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. pracował w następującym składzie:

  • Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu
  • Adam Simonowicz – Wiceprezes Zarządu
IRGiT

W 2013 r. Zarząd IRGiT S.A. pracował w następującym składzie:

  • Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu IRGiT S.A.
  • Andrzej Kalinowski – członek Zarządu IRGiT S.A.
WSEInfoEngine

Na dzień 1 stycznia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu WSEInfoEngine pełnił pan Mirosław Szczepański.
Z początkiem marca 2013 r. na to stanowisko powołana została pani Renata Żukowska i funkcję Prezesa Zarządu pełniła do 6 maja 2013. W związku ze zmianami, które zaszły w profilu działalności spółki WSEInfoEngine i Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research w II kw. 2013 r. (o czym mowa w podrozdziale powyżej), nastąpiła kolejna zmiana Zarządu i na stanowisko Prezesa Zarządu, z dniem 7 maja 2013 roku, powołany został pan Grzegorz Onichimowski.

Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research

Na dzień 1 stycznia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. pełnił pan Mirosław Szczepański. 28 lutego 2013 r., w związku z powołaniem do Zarządu GPW, złożył rezygnację  ze stanowiska, a z dniem 1 marca na jego miejsce powołana została pani Renata Żukowska.

BondSpot

Na dzień 1 stycznia 2013 r. Zarząd BondSpot S.A. pracował w następującym składzie:

  • Teresa Rogalska – Prezes Zarządu
  • Robert Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu.

15 marca 2013 r. pani Teresa Rogalska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu BondSpot S.A. ze skutkiem na 5 kwietnia 2013 r. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza BondSpot S.A., na posiedzeniu 31 marca 2013 r. oddelegowała do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące) Panią Agnieszkę Gontarek, członka Rady Nadzorczej BondSpot S.A.

21 marca 2013 r. Rada Nadzorcza BondSpot S.A. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Wolińskiego. Decyzja ta weszła w życie 9 maja 2013 r., w dniu doręczenia BondSpot S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tej zmiany.

8 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Jacka Fotka w skład Zarządu BondSpot S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu. Uchwała ZWZ weszła w życie 22 maja 2013 r., w dniu doręczenia BondSpot S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

9 maja 2013 r. Rada Nadzorcza BondSpot S.A. powołała w skład Zarządu BondSpot S.A. na stanowisko członka Zarządu panią Annę Grabowską. Decyzja weszła w życie 10 czerwca 2013 r.

10 maja 2013 r. pan Robert Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu BondSpot S.A. z dniem 12 maja 2013 r. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd BondSpot S.A. pracował w następującym składzie:

  • Jacek Fotek – Prezes Zarządu
  • Piotr Woliński – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Grabowska – Członek Zarządu

Zmiany osób zarządzających GPW i struktury organizacyjnej emitenta

W związku ze zmianami w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które miały miejsce w 2013 r., a które zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3.9 niniejszego Sprawozdania, na GPW zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna.

Zależności strukturalne i stanowiskowe na 31 grudnia 2013 r.

Zależności strukturalne i stanowiskowe na 31 grudnia 2013 r.

Ponadto, z dniem 1 lutego 2014 r. ze struktury Pionu Rozwoju Rynku wydzielony został Dział Analiz, Strategii i Rozwoju i zaczął podlegać bezpośrednio Prezesowi Zarządu.