List Prezesa Rady Giełdy

Szanowni Państwo,

Wiesław Rozłuckikrajobraz rynku giełdowego na świecie i w Europie w ostatnich latach znacząco się przeobraził, głównie w wyniku dwóch czynników – postępu technologicznego i liberalizujących rynek kapitałowy zmian regulacyjnych. Giełdy w obliczu rosnącej konkurencji i często wyprzedzającej realia rynkowe technologii musiały radykalnie zmienić profil swojej działalności, dostosowując go do oczekiwań swoich akcjonariuszy i interesariuszy.

Inicjatywy podjęte i realizowane przez GPW w 2013 r. są wyrazem takiego właśnie dostosowywania biznesu do nowych okoliczności. W szczegółowy sposób zostało to zdefiniowane w strategii warszawskiej Giełdy na lata 2014-2020 – GPW.2020, która została przyjęta w grudniu 2013 r. Jednym z podstawowych zadań Giełdy jest obecnie budowa wartości dla akcjonariuszy, przy czym należy podkreślić, że działania biznesowe GPW nie stoją w sprzeczności z rolą infrastrukturalną, jaką giełda pełni na rynku kapitałowym. Wręcz przeciwnie – idą z nią w parze.

Modernizacja technologiczna, inicjatywy mające na celu zwiększenie płynności obrotu, poszerzanie oferty produktowej to tylko wybrane przykłady wynikające z nowej strategii, których celem jest dalszy rozwój i umacnianie silnej pozycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W minionym roku Giełda podjęła także wiele działań mających na celu wzmocnienie zaufania wśród inwestorów i szerzej – w społeczeństwie do rynku kapitałowego. Została przeprowadzona reforma rynku NewConnect, skutecznie rozwiązano problem spółek groszowych, przeprowadzono szereg projektów edukacyjnych i integrujących uczestników rynku. Realizacja tych projektów, jak i wielu innych, o charakterze bardziej misyjnym, z założenia przynoszących efekty w dłuższym okresie, stałaby pod znakiem zapytania, gdyby nie stabilny wzrostu biznesu Grupy Kapitałowej GPW.

Dywersyfikacja, której wyrazem jest rosnący udział rynku towarowego w przychodach GPW, uodparniający ją na wahania na rynkach akcji, dalsze umiędzynarodowienie, m.in. poprzez zakup udziałów w Aquis Exchange to kierunki, w których warszawska giełda będzie podążała w najbliższych latach.

Wierzę, że tak realizowana strategia będzie skutkowała dalszym, dynamicznym rozwojem efektywnej i atrakcyjnej infrastruktury dla uczestników rynku, a jednocześnie przełoży się na budowanie wartości dla akcjonariuszy giełdy.

 

Wiesław Rozłucki

Prezes Rady Giełdy