List Prezesa Zarządu Giełdy

Szanowni Państwo,

Adam Maciejewskirok 2013 był pierwszym rokiem, w którym, zgodnie z Państwa wolą, miałem przywilej kierowania Giełdą Papierów Wartościowych. Przywilej, który z przyjemnością dzieliłem z moimi współpracownikami z Zarządu.

Okoliczności, w jakich podjąłem się misji zarządzania tak ważnym elementem polskiego rynku kapitałowego, nie sprzyjały jej wypełnieniu. Niełatwa sytuacja wewnętrzna spółki, skomplikowane relacje z interesariuszami, tracący reputację rynek NewConnect, rozpoczynająca się reforma systemu emerytalnego to tylko niektóre wyzwania, przed którymi stanął nowy Zarząd.

Z perspektywy tych kilkunastu miesięcy mogę stwierdzić, że nie tylko poradziliśmy sobie z tymi problemami, ale działanie w trudnym,  dynamicznym i mało przewidywalnym otoczeniu istotnie nas wzmocniło – cały zespół zarządzający, a w szczególności samą Giełdę, potwierdzając teorię Nassima Nicholasa Taleba o antykruchości (being antifragile).

Za szczególny sukces uznaję perfekcyjnie przeprowadzony projekt modernizacji technologicznej, który 15 kwietnia 2013 r. zakończył się wdrożeniem jednego z najnowocześniejszych systemów transakcyjnych na świecie – UTP, i który wyrównał naszą konkurencyjność w obszarze infrastruktury techniczno-funkcjonalnej.

Dokonana przez Zarząd Giełdy pogłębiona analiza sytuacji biznesowej spółki w świetle zmian zachodzących w otoczeniu, skłoniła nas do podjęcia szeregu pilnych działań krótkoterminowych i przygotowania jednocześnie długoterminowej strategii rozwoju spółki (GPW.2020). Działania te były konsekwentnie i z sukcesem realizowane w trakcie roku, o czym w szczegółach możecie Państwo przeczytać w niniejszym Raporcie.

Wymiernym wskaźnikiem skuteczności tych działań jest np. czterokrotnie szybsze tempo wzrostu obrotów na rynku akcji GPW względem średniej zanotowanej w Europie (giełdy zrzeszone w Federation of European Securities Exchanges). Utrzymaliśmy także wysoką, ponad 3-proc., dynamikę przyrostu liczby spółek, co dało nam 7. miejsce na świecie (giełdy zrzeszone w World Federation of Exchanges). 54 nowych emitentów, którzy pojawili się na Głównym Rynku i na rynku NewConnect w 2013 r. plasuje GPW odpowiednio na 2. i na 5. miejscu w Europie pod względem liczby i wartości debiutów (raport IPO Watch Europe). Z ogólną liczbą 895 spółek jesteśmy 15. giełdą na świecie pod tym względem. Duża liczba notowanych podmiotów stanowi istotny potencjał dla dalszego wzrostu parametrów rynku, w tym w szczególności kapitalizacji i obrotów.

Nasze wysiłki docenił magazyn Euromoney, przyznając Giełdzie tytuł „Best Financial Exchange In CEE”. Strategia GPW, przygotowana w ścisłej współpracy z Radą Nadzorczą, jest wyrazem głębokiej troski Zarządu Giełdy o stabilny rozwój spółki i jej szczególną rolę we wspieraniu aktywności gospodarczej, alokacji oszczędności obywateli i wyceny aktywów. Jest to strategia długoterminowego, stabilnego i silnego wzmacniania pozycji  biznesowej spółki oraz całej grupy kapitałowej.

W mojej ocenie tylko podmiot silny ekonomicznie może skutecznie realizować ambitną misję zapewniania efektywnej alokacji kapitału i wyceny aktywów, stałego podnoszenia wiarygodności rynku kapitałowego oraz wzmacniania gospodarki Polski i gospodarek krajów naszego regionu. Służyć temu będzie większa innowacyjność, pogłębiona dywersyfikacja źródeł przychodów oraz umiędzynarodowienie działalności grupy kapitałowej GPW.

W realizacji tej strategii kierować się będziemy pełnym profesjonalizmem oraz stałym dążeniem do podnoszenia i umacniania zaufania do rynku, bezwzględną uczciwością, mądrą pokorą i wysokim zaangażowaniem w realizowane zadania. Siły i determinacji nam z pewnością nie zabraknie.

 

Z poważaniem

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu