Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW

Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane

 Rok zakończony 31 grudnia
  2013201220132012
  w tys. zł w tys. euro1
Przychody ze sprzedaży 283 762 273 825 67 603 65 430
Rynek finansowy 205 254 208 144 48 899 49 736
Rynek towarowy 75 995 62 646 18 105 14 969
Przychody pozostałe 2 513 3 035 599 725
Koszty działalności operacyjnej 166 224 148 490 39 601 35 482
Pozostałe przychody 3 224 10 505 768 2 510
Pozostałe koszty 2 126 10 583 506 2 529
Zysk z działalności operacyjnej 118 636 125 257 28 264 29 930
Przychody finansowe 10 917 14 074 2 601 3 363
Koszty finansowe 12 215 17 800 2 910 4 253
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 12 494 9 243 2 977 2 209
Zysk przed opodatkowaniem 129 832 130 774 30 931 31 248
Podatek dochodowy 16 289 24 544 3 881 5 865
Zysk netto za okres 113 543 106 230 27 050 25 383
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję(w PLN, EUR) 2,70 2,52 0,64 0,60
EBITDA3 156 853 151 064 37 368 36 097
[1] Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012r.).
[2] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.

Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane

Stan na dzień
  31 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 201331 grudnia 2012
  w tys. zł w tys. euro1
Aktywa trwałe 576 421 512 004 138 990 125 239
Rzeczowe aktywa trwałe 124 042 133 115 29 910 32 561
Wartości niematerialne 269 155 209 545 64 900 51 256
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 158 540 151 213 38 228 36 988
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 11 183 5 053 2 735
Pozostałe aktywa trwałe 3 729 6 948 899 1 700
Aktywa obrotowe 482 707 447 020 116 393 109 344
Należności handlowe oraz pozostałe należności 34 792 62 929 8 389 15 393
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 118 28 29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 436 831 378 883 105 332 92 677
Pozostałe aktywa obrotowe 10 966 5 089 2 644 1 245
AKTYWA RAZEM 1 059 128 959 024 255 384 234 583
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 636 985 554 513 153 594 135 637
Udziały niekontrolujące 1 120 1 377 270 337
Zobowiązania długoterminowe 249 578 247 842 60 180 60 624
Zobowiązania krótkoterminowe 171 445 155 292 41 340 37 985
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 059 128 959 024 255 384 234 583

[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN).

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej

      Rok zakończony/ Stan na dzień
    31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 55,3% 55,2%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 41,8% 45,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 19,0% 19,7%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane1/ Kapitał własny) 38,3% 43,9%

[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego