Rynek finansowy

Obsługa obrotu

Przychody Grupy GPW z obsługi obrotu na rynku finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wyniosły 147,9 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 1,5% (2,2 mln zł) w porównaniu z kwotą 150,1 mln zł w 2012 r.

W 2013 r. udział przychodów z tytułu obrotu w łącznych przychodach na rynku finansowym wyniósł 72,1% i był na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy udział w przychodach z obsługi obrotu (87,2%) stanowią przychody z Głównego Rynku, które w 2013 r. wyniosły 129,0 mln zł (o 2,4 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego). Pozostały udział w przychodach mają rynki Treasury BondSpot Poland, NewConnect oraz Catalyst.

W ujęciu kwartalnym, przychody z tytułu obrotu na rynku finansowym w IV kwartale 2013 r. wyniosły 36,4 mln zł i były wyższe o 2,0% (0,7 mln zł) w porównaniu z III kwartałem 2013 r. kiedy wyniosły 35,7 mln zł, oraz o 2,6% (0,9 mln zł) wyższe w stosunku do IV kwartału 2012 r. Główną przyczyną wzrostu przychodów na rynku finansowym w stosunku do poprzedniego kwartału były wyższe przychody obrotu akcjami. Główny wpływ na wzrost przychodów w stosunku do analizowanego kwartału 2012 r. miały wyższe przychody z tytułu transakcji realizowanych na rynku akcji, przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu obsługi transakcji instrumentami pochodnymi oraz instrumentami dłużnymi (na rynku Treasury BondSpot Poland).

Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym

W 2013 r. przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wyniosły 108,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,2% (7,3 mln zł). Wzrost ten był bezpośrednio związany z wyższą o 26,2% łączną wartością obrotów akcjami na Głównym Rynku.

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku w 2013 r. wzrosła o 26,2% z 202,9 mld zł w 2012 r. do 256,2 mld zł w 2013 r. Dodatkowo wzrosła o 17,3% liczba transakcji sesyjnych na Głównym Rynku z 11,6 mln w 2012 r. do 12,8 mln w 2013 r. Wartość obrotów akcjami na NewConnect (sesyjnych i pakietowych) w 2013 r. wyniosła 1,23 mld zł, co oznacza spadek o 6,0% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2013 r. średnie obroty sesyjne na Głównym Rynku wyniosły 891,3 mln zł, co oznacza wzrost o 18,3% w porównaniu do roku ubiegłego. W tym samym okresie średnie dzienne obroty sesyjne na rynku NewConnect spadły o 17,0% i osiągnęły poziom 3,8 mln zł. W 2013 r. wartość indeksu WIG30 spadła o 1,8% i na koniec roku wynosiła 2 537,53 punktów, wobec 2 582,98 punktów na koniec 2012 r.

W 2013 r. Grupa uzyskała 0,7 mln zł przychodów z obsługi wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji w porównaniu do 2,9 mln zł w 2012 r.  Wpływ na wysokie przychody 2012 r. miały głównie wezwania na spółki: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., Mondi Świecie S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

W ujęciu kwartalnym, przychody z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym osiągnęły poziom 27,5 mln zł w IV kwartale 2013 r., co oznacza wzrost o 5,5% (1,4 mln zł) w porównaniu do III kwartału 2013 r. oraz wzrost o 12,0% (3,0 mln zł) w stosunku do IV kwartału 2012 r.

Zmiana wartości przychodów w IV kwartale 2013 r. w porównaniu do IV kwartału 2012 r. to wypadkowa następujących czynników:

  • wzrostu o 20,9% wartości obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku,
  • zmian wprowadzonych do cennika opłat GPW od 1 stycznia 2013 r. (m.in. obniżki opłaty stałej od zrealizowanego zlecenia z poziomu 1,0 zł do 0,2 zł),
  • zakończenia w 2012 r. tzw. „promocji antykryzysowej”.

Podstawowe dane operacyjne nt. obrotów akcjami na Głównym Rynku w analizowanych kwartałach przedstawiały się następująco:

  • wartość sesyjnych i pakietowych obrotów w IV kwartale 2013 r., w III kwartale 2013 r. i IV kwartale 2012 r. wyniosła odpowiednio 62,4 mld zł, 61,6 mld zł, oraz 47,8 mld zł (w tym pakietowych odpowiednio: 7,6 mld zł, 8,0 mld zł oraz 2,5 mld zł),
  • łączny wolumen obrotów w IV kwartale 2013 r. wyniósł 8,2 mld akcji w porównaniu do 7,9 mld akcji w III kwartale 2013 r. oraz do 8,6 mld akcji w IV kwartale 2012 r.,
  • przeciętna wartość transakcji w IV kwartale 2013 r., liczona jako stosunek łącznej wartości obrotów sesyjnych i liczby transakcji sesyjnych, wyniosła 15,7 tys. zł i była niższa od wartości w III kwartale 2013 r. (16,1 tys. zł) oraz niższa niż w IV kwartale 2012 r. (16,4 tys. zł).

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi oraz wartość i wolumen obrotów akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

   Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym (w mln zł) 27,5 26,1 24,6 108,4 101,2
Główny Rynek:     
Wartość obrotów (w mld zł) 62,4 61,6 47,8 256,1 202,9
Wolumen obrotów (w mld akcji) 8,2 7,9 8,6 32,1 33,8
NewConnect:     
Wartość obrotów (w mld zł) 0,4 0,3 0,3 1,2 1,3
Wolumen obrotów (w mld akcji) 0,5 0,5 0,9 2,1 3,6

Wartość obrotów akcjami na NewConnect (sesyjnych i pakietowych) w IV kwartale 2013 r. wyniosła 408 mln zł, co oznacza wzrost o 26,8% w porównaniu do III kwartału 2013 r. oraz wzrost o 38,7% w porównaniu do IV kwartału 2012 r.

Instrumenty pochodne

W 2013 r. Spółka osiągnęła przychody na rynku finansowym z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi równe 21,2 mln zł, tzn. o 21,3% (5,7 mln zł) niższe niż w roku 2012. Niższy poziom przychodów związany był przede wszystkim ze:

  • spadkiem o 9,0% obrotów kontraktami terminowymi na indeks WIG20,
  • wprowadzoną od 1 stycznia 2013 r. zmianą cennika opłat od obrotu instrumentami pochodnymi polegającą m.in. na wprowadzeniu tzw. modelu day-trading oraz obniżeniu opłat za kontrakty indeksowe z 1,7 zł do 1,6 zł.

W IV kwartale 2013 r. przychody z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi wyniosły 4,8 mln zł, co oznacza spadek o 12,1% w porównaniu do III kwartału 2013 r. oraz spadek o 16,1% w porównaniu do IV kwartału 2012 r. Wyniki te są odzwierciedleniem spadku wolumenu kontraktów terminowych na indeks WIG20, który w IV kwartale 2013 r. był niższy o 10,1% niż w III kwartale 2013 r. Na niższe przychody IV kwartału 2013 r. w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. oprócz spadku obrotów kontraktami terminowymi na indeks WIG20 (o 2,4%) wpływ miało również wprowadzenie day-tradinguoraz zmiany cennika dotyczące obniżki opłaty za kontrakt indeksowy.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi oraz wolumeny obrotów finansowymi instrumentami pochodnymi w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

  Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: instrumenty pochodne (w mln zł) 4,8 5,5 5,7 21,2 26,9
Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (mln sztuk): 2,7 3,4 2,6 12,6 11,3
::w tym: wolumen obrotów kontraktami terminowymi na WIG20 (mln sztuk) 1,9 2,1 1,9 8,3 9,1

W dniu 23 września 2013 r. GPW rozpoczęła kalkulację i publikację indeksów WIG30 (cenowy) oraz WIG30TR (dochodowy, uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw poboru), w skład których wchodzą akcje 30 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiej giełdy. WIG30 docelowo zastąpi indeks WIG20. Do końca 2015 r. oba indeksy będą publikowane równolegle. GPW oczekuje, że poszerzenie grona spółek giełdowych w indeksie blue chips wpłynie na wzrost zainteresowania inwestorów ich akcjami, a tym samym przełoży się na zwiększenie ich płynności. Wprowadzenie nowego indeksu największych spółek warszawskiej giełdy, implikuje również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG20. Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe instrumenty rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada 9 – miesięczny okres równoległego notowania instrumentów pochodnych na indeks WIG20 i indeks WIG30. Zgodnie z planowanym harmonogramem zakończenie migracji na nowe instrumenty nastąpi najpóźniej we wrześniu 2015 r.

Dnia 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł. Kontrakty na WIG20 z mnożnikiem 20 zł docelowo zastąpią obecnie notowane instrumenty. Zakończenie migracji na nowe kontrakty planowane jest najpóźniej do 20 czerwca 2014 r. Proces ten może trwać krócej w przypadku braku otwartych pozycji na którejkolwiek z ostatnich serii kontraktów z mnożnikiem 10 zł, wówczas obrót takimi seriami zostanie zawieszony.

Dnia 18 października 2013 r. Spółka wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe.

Inne opłaty od uczestników rynku

Przychody Spółki z tytułu innych opłat od uczestników rynku w 2013 r. wyniosły 5,7 mln zł i były niższe o 1,1 mln zł w porównaniu z 6,9 mln zł w 2012 r. Opłaty te dotyczą w szczególności dostępu do systemu transakcyjnego (m.in. opłaty za dołączenia i usługi serwisowe). W II kwartale 2013 r. GPW zastąpiła system WARSET nowym systemem transakcyjnym UTP, w związku z czym struktura ww. opłat uległa zmianie.

W ujęciu kwartalnym przychody z tytułu innych opłat od uczestników rynku osiągnęły wartość około 1,4 mln zł zarówno w IV jak i III kwartale 2013 r. w porównaniu do 1,7 mln zł w IV kwartale 2012 r.

Instrumenty dłużne

Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu instrumentami dłużnymi spadły w 2013 r. w porównaniu do roku ubiegłego o 17,5% z 15,0 mln zł do poziomu 12,3 mln zł, na co miał wpływ przede wszystkim spadek wartości obrotów na TBSP w ramach transakcji rynku kasowego o 22,9% z 449,6 mld zł w 2012 r. do poziomu 346,7 mld zł w 2013 r. W 2013 r. wartość obrotów na TBSP w transakcjach warunkowych wyniosła 498,2 mld zł i spadła o 18,6% w stosunku do 612,1 mld zł w 2012 r. Większość przychodów Grupy w segmencie instrumentów dłużnych generuje rynek Treasury BondSpot Poland.

W IV kwartale 2013 r. przychody Grupy w podsegmencie instrumentów dłużnych wyniosły 2,7 mln zł i spadły o 4,0% (0,1 mln zł) w porównaniu do III kwartału 2013 r. oraz spadły o 23,9% (o 0,8 mln zł) w stosunku do IV kwartału 2012 r.

Wartość obrotów na TBSP w IV kwartale 2013 r. wyniosła 144,1 mld zł w przypadku transakcji warunkowych oraz 57,0 mld zł w przypadku transakcji kasowych, co oznacza wzrost wartości obrotów w stosunku do III kwartału 2013 r. w transakcjach warunkowych o 65,9% oraz spadek w transakcjach kasowych o 18,6%. W porównaniu do IV kwartału 2012 r. nastąpił spadek w obydwu segmentach odpowiednio o 10,7% oraz 37,9%.

Na kształtowanie się aktywności uczestników rynków w 2013 r. wpływ miały przede wszystkim czynniki rynkowe mające bezpośredni wpływ na ceny obligacji na rynku. Krajowy rynek obligacji pozostawał pod wpływem przepływów globalnego kapitału będących wynikiem działań największych banków centralnych, których celem było ożywienie wzrostu gospodarczego.  Duży wpływ na poziom wartości obrotów na rynku obligacji miały dokonane zmiany dotyczące funkcjonowania systemu emerytalnego. Ogłoszone plany zmiany zasad funkcjonowania OFE spowodowały ograniczenie aktywności transakcyjnej tej grupy inwestorów instytucjonalnych, co miało swoje konsekwencje również dla kształtowania się obrotów w segmencie międzybankowym. Dodatkowo, w drugiej połowie roku Ministerstwo Finansów istotnie ograniczyło aktywność na rynku pierwotnym, co również negatywnie wpłynęło na wartość obrotów na rynku wtórnym.

Wartość obrotów na rynku Catalyst wyniosła 0,8 mld zł w IV kwartale 2013 r., 0,6 mld zł w III kwartale 2013 r. oraz 0,7 mld zł w IV kwartale 2012 r. Przychody z rynku Catalyst stanowią niewielki udział w całości przychodów z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z obrotu instrumentami dłużnymi oraz wartość obrotów instrumentami dłużnymi w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

  Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: instrumenty dłużne (w mln zł) 2,7 2,8 3,5 12,3 15,0
Catalyst:     
Wartość obrotów (mld zł) 0,8 0,6 0,7 4,3 3,0
w tym: Wartość obrotów instrumentami nieskarbowymi (mld zł) 0,7 0,4 0,5 3,8 2,5
Treasury BondSpot Poland, wartość obrotów:     
Transakcje warunkowe (mld zł) 144,1 86,8 161,4 498,2 612,1
Transakcje rynku kasowego (mld zł) 57,0 70,0 91,8 346,7 449,6

Inne instrumenty rynku kasowego

Przychody z obrotu innymi instrumentami rynku kasowego w 2013 r. wyniosły 0,19 mln zł i były wyższe niż w 2012 roku o 10,4%. Przychody w zakresie innych instrumentów rynku kasowego w III i IV kwartale 2013 r. wyniosły po ok. 0,05 mln zł, w porównaniu z 0,03 mln zł osiągniętymi w IV kwartale 2012 r. Na przychody te składają się opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, ETF-ami i warrantami.

Obsługa emitentów

Przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym w 2013 r. wyniosły 22,3 mln zł, co stanowiło wzrost o 3,5% (0,8 mln zł) w porównaniu do 21,5 mln zł w 2012 r.

Najważniejszym źródłem przychodów z obsługi emitentów są przychody od podmiotów notowanych na Głównym Rynku. Przychody z obsługi emitentów na Głównym Rynku w 2013 r. wyniosły 18,7 mln zł, podczas gdy na rynku NewConnect 2,7 mln zł, a na Catalyst 0,9 mln zł.

W 2013 r. przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 17,2 mln zł i były o 4,0% (0,7 mln zł) wyższe w stosunku do 2012 r. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z notowań jest liczba notowanych emitentów na parkietach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec roku. Opłaty za wprowadzenie, dopuszczenie oraz inne opłaty wyniosły w 2013 r. 5,1 mln zł i były o 1,7% (0,1 mln zł) wyższe w porównaniu do 5,0 mln zł osiągniętych w poprzednim roku. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość ww. przychodów jest liczba i wartość debiutów na parkietach GPW.

W ujęciu kwartalnym, przychody z obsługi emitentów w IV kwartale 2013 r. wyniosły 5,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do III kwartału 2013 r. o 8,9% (0,5 mln zł) oraz o 3,6% (0,2 mln zł) w porównaniu do IV kwartału 2012 r. Przyczyną wzrostu przychodów w IV kwartale 2013 r. w stosunku do III kwartału 2013 r. jest większa liczba debiutów oraz blisko 12-krotnie wyższa wartość ofert na Głównym Rynku, co jest odzwierciedlone w wyższych przychodach z opłat za wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu.

W IV kwartale 2013 r. przychody z opłat za notowanie wyniosły 4,2 mln zł, w porównaniu do 4,3 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 4,1 mln zł w IV kwartale 2012 r.

Przychody z tytułu opłat za dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz innych opłat w IV kwartale 2013 r. wyniosły 1,5 mln zł i były o 54,0% (o 0,5 mln zł) wyższe od analogicznych przychodów w III kwartale 2013 r. i o 6,1% (0,1 mln zł) wyższe w stosunku do analogicznych przychodów w IV kwartale 2012 r. Na wzrost przychodów w IV kwartale 2013 r. główny wpływ miały przeprowadzone w tym kwartale oferty pierwotne Energa S.A., PKP Cargo S.A. oraz Newag S.A.

W 2013 r. na Głównym Rynku zadebiutowały 23 spółki, było to o 4 więcej niż w 2012 r. Łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych w 2013 r. wyniosła 7,7 mld zł, w porównaniu do wartości 7,3 mld zł w 2012 r. Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych wyniosła łącznie 840,8 mld zł na koniec 2013 r. oraz 734,1 mld zł na koniec 2012 r. (wzrost o 14,5%).

W IV kwartale 2013 r. na Głównym Rynku zadebiutowało 9 spółek, a łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych wyniosła 4,8 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2013 r. i IV kwartału 2012 r. wyniosły odpowiednio 4 spółki i 0,4 mld zł oraz  7 spółek i 3,5 mld zł. Na koniec IV kwartału 2013 r. na Głównym Rynku notowanych było 450 spółek, a ich kapitalizacja wyniosła łącznie 840,8 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2013 r. i IV kwartału 2012 r. wyniosły odpowiednio: 443 spółki i 810,6 mld zł oraz 438 spółki i 734,1 mld zł. W IV kwartale 2013 r. wartość ofert wtórnych wyniosła 0,2 mld zł, co oznacza spadek o 0,1 mld zł w stosunku do III kwartału 2013 r. Wartość ofert pierwotnych w IV kwartale 2013 r. wyniosła 4,6 mld zł (z czego wartość oferty publicznej Energa S.A. wyniosła 2,4 mld zł, PKP Cargo S.A.: 1,4 mld zł). Oferta pierwotna Energa S.A. stanowiła  największą ofertę publiczną w regionie CEE w 2013 r.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów, kapitalizacja rynkowa, liczba notowanych spółek, liczba i kapitalizacja nowych spółek, wartość ofert, liczba i kapitalizacja spółek wycofanych z notowań na Głównym Rynku w latach 2012-2013 ora

  Dane na dzień/ za okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Główny Rynek     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł) 4,9 4,3 4,6 18,7 17,7
Kapitalizacja notowanych spółek (krajowe) (w mld zł) 593,5 570,8 523,4 593,5 523,4
Kapitalizacja notowanych spółek (zagraniczne) (w mld zł) 247,3 239,8 210,7 247,3 210,7
Liczba notowanych spółek (krajowe) 403 398 395 403 395
Liczba notowanych spółek (zagraniczne) 47 45 43 47 43
Wartość ofert (oferty pierwotne i wtórne) (w mld zł) 4,8 0,4 3,5 7,7 7,3
Liczba nowych spółek (w okresie) 9 4 7 23 19
Kapitalizacja nowych spółek (w mld zł) 13,1 0,4 6,5 15,6 12,0
Liczba spółek wycofanych z obrotu 2 3 4 11 7
Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu* (w mld zł) 0,1 0,0 1,9 5,5 9,2

* w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowań

W 2013 r. na rynku NewConnect zadebiutowały 42 spółki, w porównaniu do 89 debiutów w 2012 r. Kapitalizacja spółek zagranicznych i krajowych notowanych na NewConnect wyniosła łącznie 11,0 mld zł na koniec 2013 r. oraz 11,1 mld zł na koniec 2012 r.

W IV kwartale 2013 r. na NewConnect zadebiutowało 6 spółek. Łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych wyniosła 0,2 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2013 r. i IV kwartału 2012 r. wyniosły odpowiednio 8 spółek i 0,2 mld zł oraz 16 spółek i 0,2 mld zł. Na koniec IV kwartału 2013 r. na NewConnect notowanych było 445 spółek, których kapitalizacja wyniosła 11,0 mld zł. Analogiczne wartości dla III kwartału 2013 r. i IV kwartału 2012 r. wyniosły odpowiednio 445 spółek i 10,8 mld zł oraz 429 spółek i 11,1 mld zł.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów, kapitalizacja rynkowa, liczba notowanych spółek, liczba i kapitalizacja nowych spółek, wartość ofert, liczba i kapitalizacja spółek wycofanych z notowań na NewConnect w latach 2012-2013 oraz

  Dane na dzień/ za okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
NewConnect     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł) 0,6 0,7 0,7 2,7 3,1
Kapitalizacja notowanych spółek (krajowe) (w mld zł) 10,4 10,3 10,8 10,4 10,8
Kapitalizacja notowanych spółek (zagraniczne) (w mld zł) 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3
Liczba notowanych spółek (krajowe) 434 436 421 434 421
Liczba notowanych spółek (zagraniczne) 11 9 8 11 8
Wartość ofert (oferty pierwotne i wtórne) (w mld zł) 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7
Liczba nowych spółek (w okresie) 6 8 16 42 89
Kapitalizacja nowych spółek (w mld zł) 0,2 0,3 0,4 1,2 1,8
Liczba spółek wycofanych z obrotu* 6 9 7 26 11
Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu** (w mld zł) 0,4 0,1 0,2 1,0 0,5
* uwzględnia spółki, które zostały przeniesione na Główny Rynek
 ** wartość w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowań

W badanym okresie znacząco wzrosła liczba emitentów i wartość emisji na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot. Na koniec 2013 r. na Catalyst notowano instrumenty dłużne 176 emitentów (w tym Skarbu Państwa) w porównaniu do 156 emitentów na koniec 2012 r. Łączna wartość nominalna wyemitowanych instrumentów wyniosła 619,1 mld zł na koniec 2013 r. w stosunku do 567,3 mld zł na koniec 2012 r., w tym instrumentów innych niż skarbowe odpowiednio: 58,9 mld zł i 52,3 mld zł. 

Skonsolidowane przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów, liczba emitentów, liczba wyemitowanych instrumentów oraz wartość wyemitowanych instrumentów na Catalyst w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

  Dane na dzień/ za okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Catalyst     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł) 0,2 0,2 0,2 0,9 0,7
Liczba emitentów 176 176 156 176 156
Liczba wyemitowanych instrumentów 442 443 361 442 361
w tym: nieskarbowych 408 407 325 408 325
Wartość wyemitowanych instrumentów (mld zł) 619,1 624,3 567,3 619,1 567,3
w tym: nieskarbowych 58,9 59,1 52,3 58,9 52,3

Sprzedaż informacji

Przychody z tytułu sprzedaży informacji w 2013 r. wyniosły 35,1 mln zł i były o 3,9% (o 1,4 mln zł) niższe w porównaniu do 2012 r. W IV kwartale 2013 r. przychody z tego tytułu wyniosły 9,4 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2013 r. 8,5 mln zł, zaś w IV kwartale 2012 r. 8,9 mln zł. Wzrost w IV kwartale 2013 r. jest głównie wynikiem zaksięgowania w grudniu 2013 r. jednorazowych opłat za serwisy giełdowe (0,5 mln zł).

Na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży informacji w analizowanych okresach wpływ miały m.in. liczba dystrybutorów oraz abonentów. Spadek przychodów ze sprzedaży informacji w 2013 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2012 r. wynikał głównie z mniejszej liczby abonentów profesjonalnych serwisów informacyjnych.

Informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy GPW ze sprzedaży informacji oraz o liczbie dystrybutorów i abonentów informacji w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

  Dane na dzień/ za okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Przychody ze sprzedaży informacji (mln zł) 9,4 8,5 8,9 35,1 36,5
Liczba dystrybutorów informacji 58 58 58 58 58
Liczba abonentów informacji (tys. abonentów) 261,9 257,1 288,1 261,9 288,1