Przychody ze sprzedaży

Grupa wyróżnia trzy segmenty przychodowe:

 • rynek finansowy,
 • rynek towarowy,
 • pozostałe przychody.

Przychody z rynku finansowego dzielą się na przychody dotyczące:

 • obsługi obrotu,
 • obsługi emitentów,
 • sprzedaży informacji.

Na przychody z tytułu obsługi obrotu składają się przychody z opłat ponoszonych przez uczestników rynku z tytułu:

 • transakcji realizowanych na rynkach akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym,
 • transakcji instrumentami pochodnymi finansowymi,
 • transakcji instrumentami dłużnymi,
 • transakcji innymi instrumentami rynku kasowego,
 • pozostałych opłat od uczestników rynku.

Przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi udziałowymi papierami wartościowymi stanowią główne źródło przychodów Grupy z tytułu obsługi obrotu, a także jej główne źródło przychodów ze sprzedaży.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi finansowymi są drugim w kolejności największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym. Przychody z obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 stanowią dominującą część przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi.

Na przychody z obsługi obrotu z tytułu innych opłat od uczestników rynku składają się w szczególności opłaty za usługi umożliwiające dostęp do systemu notowań.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generuje rynek Catalyst oraz rynek Treasury BondSpot Poland prowadzony przez BondSpot S.A., spółkę zależną GPW.

Opłaty z tytułu obsługi obrotu innymi instrumentami rynku kasowego obejmują opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami oraz tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF.

Przychody z obsługi emitentów składają się z dwóch głównych elementów:

 • opłat jednorazowych związanych z wprowadzeniem i dopuszczeniem nowych akcji i innych instrumentów do notowań giełdowych,
 • opłat okresowych za notowanie.

Przychody ze sprzedaży informacji są generowane głównie z opłat pobieranych od dystrybutorów informacji za sprzedaż danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz danych historyczno-statystycznych. Opłaty za dane czasu rzeczywistego obejmują stałą opłatę roczną oraz opłaty miesięczne obliczane na podstawie liczby abonentów dystrybutora i zakresu danych, wykorzystywanych przez poszczególnych abonentów.

Przychody Grupy w segmencie rynku towarowego stanowią przychody TGE i IRGiT oraz przychody WSEInfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego. Do końca I kwartału 2013 r. Grupa pozyskiwała również przychody z tytułu prowadzenia poee Rynku Energii GPW.

W grudniu 2012 r. Zarząd GPW podjął decyzję o koncentracji obrotu energią na rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. i zaprzestaniu organizowania obrotu towarami giełdowymi na poee Rynku Energii GPW z końcem pierwszego kwartału 2013 r.

Segment rynku towarowego dzieli się na następujące podsegmenty:

 • obsługa obrotu,
 • prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej,
 • rozliczenia transakcji.

W ramach przychodów z obsługi obrotu na rynku towarowym wyróżnia się:

 • przychody z obrotu energią elektryczną (na rynku kasowym i terminowym);
 • przychody z obrotu gazem ziemnym (na rynku kasowym i terminowym);
 • przychody z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej,
 • przychody z innych opłat od uczestników (członków) rynku.

Na przychody z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną składają się przychody transakcyjne w ramach poee Rynku Energii GPW (do końca I kwartału 2013 r.) oraz przychody rynku TGE w ramach Rynku Dnia Bieżącego, Rynku Dnia Następnego, Rynku Terminowego Towarowego i aukcji energii. Przychody z obrotu gazem ziemnym stanowią przychody TGE w ramach Rynku Dnia Następnego, Rynku Dnia Bieżącego oraz Rynku Terminowego Towarowego. Przychody z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowią przychody TGE z tego tytułu. Na inne opłaty od uczestników rynku składają się: opłaty ryczałtowe od uczestników rynków poee Rynku Energii GPW (do końca I kwartału 2013 r.) oraz TGE i przychody WSEInfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego.

W podsegmencie prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej wykazane są przychody TGE uzyskane z tego tytułu. Przychody podsegmentu „rozliczenia transakcji” stanowią przychody spółki IRGiT, która zajmuje się rozliczaniem i rozrachunkiem giełdowych transakcji zawartych na TGE, zarządzaniem środkami systemu gwarantowania rozliczeń oraz ustalaniem wartości zobowiązań i należności dla członków IRGiT zgodnie z zawartymi transakcjami.

Kategoria pozostałe przychody Grupy obejmuje przychody spółek zależnych: Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. oraz przychody GPW i Grupy TGE m.in. z tytułu działalności edukacyjnej, wynajmu powierzchni oraz działalności promocyjnej.

W 2013 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży równe 283,8 mln zł, co oznacza wzrost o 3,6% (9,9 mln zł) w stosunku 2012 r. Przyczyną wzrostu przychodów rok do roku był wzrost przychodów Grupy z rynku towarowego prowadzonego przez Grupę TGE (o 14,7 mln zł), co było głównie związane z jej przejęciem w 2012 r. Przychody Grupy z rynku towarowego w 2013 r. osiągnęły poziom 76,0 mln zł w porównaniu do 62,6 mln zł w 2012. W tym samym okresie zmniejszyły się przychody z rynku finansowego o 1,4% (o 2,9 mln zł) głównie w wyniku:

 • spadku wolumenu obrotu kontraktami na indeks WIG20 (o 9,0%),
 • wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. zmiany cennika opłat od obrotu instrumentami pochodnymi polegającej m.in. na wprowadzeniu tzw. modelu day-trading oraz obniżki opłat za kontrakty indeksowe z 1,7 zł do 1,6 zł,
 • niższych przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi na rynku Treasury BondSpot Poland spowodowanych spadkiem wartości obrotów w ramach transakcji rynku kasowego i w transakcjach warunkowych.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 70,8 mln zł, co oznacza wzrost o 2,7% (1,8 mln zł) w porównaniu z III kwartałem 2013 r. oraz spadek o 4,4% (3,3 mln zł) w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2013 r. związany był przede wszystkim z wyższymi o 4,1% przychodami osiągniętymi w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym, w segmencie sprzedaży informacji i obsługi emitentów. Przychody z rynku towarowego w III i IV kwartale 2013 r. znajdowały się na zbliżonym poziomie i wyniosły odpowiednio 18,7 mln zł oraz 18,8 mln zł.

Przychody z segmentu rynku finansowego w IV kwartale 2013 r. wyniosły 51,5 mln zł i były o 4,1% (2,0 mln zł) wyższe w stosunku do III kwartału 2013 r. oraz o 1,5 mln zł wyższe (o 3,1%) w porównaniu do IV kwartału 2012 r. Wzrost przychodów z segmentu rynku finansowego w IV kwartale 2013 r. w stosunku do IV kwartału 2012 r. wynikał głównie z wyższych przychodów z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (o 3,0 mln zł) oraz wyższych przychodów ze sprzedaży informacji (o 0,4 mln zł). W tym samym okresie spadły przychody z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi (o 0,9 mln zł) oraz z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi na rynku Treasury BondSpot Poland (o 0,8 mln zł).

Przychody z segmentu rynku towarowego w IV kwartale 2013 r. osiągnęły poziom 18,8 mln zł, co oznacza spadek o 21,2% (5,1 mln zł) w porównaniu do IV kwartału 2012 r. Niższe przychody rynku towarowego dotyczyły zarówno podsegmentu obsługi obrotu (spadek o 2,4 mln zł) jak i prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej (spadek o 1,0 mln zł) oraz rozliczenia transakcji  (spadek o 1,6 mln zł).

Skonsolidowane przychody Grupy GPW w 2013 r. obejmują m.in. przychody Grupy TGE o wartości 74,6 mln zł oraz przychody BondSpot S.A. o wartości 12,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW i ich struktura w wybranych kwartałach lat 2012-2013

w tys. zł, % Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 2013%30 września 2013%31 grudnia 2012%2013%2012%
Rynek finansowy 51527 73% 49 507 72% 49 983 67% 205 254 72% 208 144 76%
Przychody z obsługi obrotu 36 441 51% 35 732 52% 35 534 48% 147 899 52% 150 112 55%
Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym 27 541 39% 26 094 38% 24 590 33% 108 424 38% 101 166 37%
Instrumenty pochodne 4 789 7% 5 451 8% 5 708 8% 21 207 7% 26 944 10%
Inne opłaty od uczestników rynku 1 412 2% 1 375 2% 1 716 2% 5 743 2% 6 873 3%
Instrumenty dłużne 2 652 4% 2 764 4% 3 485 5% 12 339 4% 14 960 5%
Inne instrumenty rynku kasowego 47 0% 49 0% 34 0% 186 0% 168 0%
Przychody z obsługi emitentów 5 716 8% 5 248 8% 5 516 7% 22 289 8% 21 540 8%
Opłaty za notowanie 4 209 6% 4 269 6% 4 095 6% 17 184 6% 16 520 6%
Opłaty za wprowadzenie i dopuszczenie oraz inne opłaty 1 507 2% 979 1% 1 421 2% 5 105 2% 5 019 2%
Przychody ze sprzedaży informacji 9 370 13% 8 527 12% 8 933 12% 35 066 12% 36 493 13%
Rynek towarowy 18 848 27% 18 710 27% 23 910 32% 75 995 27% 62 646 23%
Przychody z obsługi obrotu 10 774 15% 10 743 16% 13 165 18% 39 906 14% 30 164 11%
Obrót energią elektryczną 3 798 5% 4 100 6% 5 303 7% 13 607 5% 11 129 4%
Rynek kasowy 645 1% 573 1% 778 1% 2 545 1% 2 780 1%
Rynek terminowy 3 153 4% 3 527 5% 4 525 6% 11 062 4% 8 349 3%
Obrót gazem 67 0% 10 0% - 0% 99 0% - 0%
Rynek kasowy 10 0% 4 0% - 0% 25 0% - 0%
Rynek terminowy 57 0% 6 0% - 0% 74 0% - 0%
Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia 4 750 7% 4 968 7% 4 759 6% 19 053 7% 11 821 4%
Inne opłaty od uczestników rynku 2 159 3% 1 665 2% 3 103 4% 7 147 3% 7 214 3%
Prowadzenie RŚP 2 996 4% 2 735 4% 4 038 5% 15 605 5% 16 549 6%
Rozliczenia transakcji 5 078 7% 5 232 8% 6 707 9% 20 484 7% 15 933 6%
Pozostałe przychody 472 1% 783 1% 221 0% 2 513 1% 3 035 1%
Razem 70 847 100% 69 000 100% 74 114 100% 283 762 100% 273 825 100%

Grupa pozyskuje przychody ze sprzedaży zarówno od kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. Poniższa tabela przedstawia kwartalne i roczne wartości przychodów w podziale wg ww. struktury.

Zestawienie skonsolidowanych przychodów Grupy od odbiorców zagranicznych i krajowych w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

w tys. zł, % Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 2013%30 września 2013%31 grudnia 2012%2013%2012%
Przychody od obiorców zagranicznych 14 798 21% 13 310 19% 12 497 17% 58 978 21% 52 163 19%
Przychody od odbiorców krajowych 56 049 79% 55 690 81% 61 617 83% 224 784 79% 221 662 81%
Razem 70 847 100% 69 000 100% 74 114 100% 283 762 100% 273 825 100%

Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w 2013 i 2012 r. odpowiednio 4,20 EUR/PLN oraz 4,19 EUR/PLN. Średnie kursy wymiany w IV i III kwartale 2013 r. oraz IV kwartale 2012 r. wyniosły odpowiednio 4,18 EUR/PLN, 4,25 EUR/PLN oraz 4,11 EUR/PLN.

Grupa nie jest uzależniona od jakiegokolwiek z odbiorców, gdyż żaden z nich nie ma większego udziału w przychodach ze sprzedaży niż 10%.