Koszty działalności operacyjnej

Abstract

Grupa nie jest uzależniona od żadnego z dostawców produktów lub usług, gdyż (poza opłatami na rzecz KNF) koszty Grupy odpowiadające poszczególnym kontrahentom nie stanowią więcej niż 10% kosztów Grupy ogółem.

Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy w 2013 r. wyniosły 166,2 mln zł co oznacza wzrost o 11,9% (17,7 mln zł) w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to koszty te wyniosły 148,5 mln zł. W 2013 r. nastąpił wzrost  kosztów amortyzacji, kosztów osobowych i innych kosztów osobowych, kosztów usług obcych, czynszów i innych opłat eksploatacyjnych oraz opłat i podatków, spadły natomiast inne koszty operacyjne. Przyczyną wzrostu kosztów w stosunku do 2012 r. była również konsolidacja kosztów Grupy TGE za pełne 12 miesięcy 2013 r. Konsolidacja wyniku Grupy TGE rozpoczęła się od marca 2012 r.

Koszty operacyjne Grupy TGE oraz BondSpot S.A. wyniosły w 2013 r. odpowiednio 27,6 mln zł oraz 9,0 mln zł, natomiast w 2012 r. odpowiednio 22,4 mln (konsolidacja od marca 2012 r.) oraz 8,4 mln zł.

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy i ich struktura w latach 2012-2013 oraz wybranych kwartałach lat 2012 i 2013

 w tys. zł, % Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 2013%30 września 2013%31 grudnia 2012%2013%2012%
Amortyzacja 7 203 16% 6 921 17% 4 203 11% 25 723 15% 16 564 11%
Koszty osobowe 11 701 26% 11 596 29% 13 304 33% 51 915 31% 47 814 32%
Inne koszty osobowe 3 003 7% 2 631 7% 3 018 8% 12 121 7% 12 089 8%
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne 2 677 6% 2 661 7% 3 022 8% 10 572 6% 9 905 7%
Opłaty i podatki 5 612 12% 5 441 14% 3 963 10% 20 770 12% 19 452 13%
w tym: KNF (GPW) 4 956 11% 4 578 11% 2 585 7% 18 249 11% 16 823 11%
Usługi obce 12 721 28% 9 191 23% 9 327 23% 36 242 22% 33 718 23%
Inne koszty operacyjne 2 191 5% 1 800 4% 2 881 7% 8 881 5% 8 950 6%
Razem 45 108 100% 40 241 100% 39 717 100% 166 224 100% 148 490 100%

Grupa nie jest uzależniona od żadnego z dostawców produktów lub usług, gdyż (poza opłatami na rzecz KNF) koszty Grupy odpowiadające poszczególnym kontrahentom nie stanowią więcej niż 10% kosztów Grupy ogółem.

Amortyzacja - Koszty amortyzacji w 2013 r. wyniosły 25,7 mln zł, co stanowiło wzrost o 55,3% (9,2 mln zł) w porównaniu do 16,6 mln zł w 2012 r. Wzrost amortyzacji w 2013 r. w porównaniu do roku ubiegłego wynikał głównie z rozpoczęcia, począwszy od kwietnia 2013 r., użytkowania systemu UTP.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. koszty amortyzacji wyniosły 7,2 mln zł w porównaniu z 6,9 mln zł w III kwartale 2013 r. i 4,2 mln zł w IV kwartale 2012 r. Wzrost z kosztów amortyzacji w analizowanych kwartałach 2013 r. w stosunku do roku ubiegłego wynikał z rozpoczęcia w kwietniu 2013 r. amortyzacji sytemu transakcyjnego UTP.

Amortyzacja systemu WARSET zakończyła się 31 grudnia 2012 r., natomiast od kwietnia 2013 r. rozpoczęto amortyzację systemu UTP. Pierwotnie okres amortyzacji nowego systemu transakcyjnego w części dotyczącej środków trwałych został przyjęty na 5 lat, a wartości niematerialnych na 8 lat. W III kwartale 2013 r. została dokonana rewizja przyjętego okresu użytkowania systemu transakcyjnego UTP w części dotyczącej wartości niematerialnych (licencje). W konsekwencji okres amortyzacji licencji został wydłużony począwszy od III kwartału 2013 r. z 8 do 12 lat.  W rezultacie całkowite kwartalne koszty amortyzacji UTP spadły o blisko 1,0 mln zł w stosunku do II kwartału 2013 r. (kwartalny spadek z 4,2 mln zł do 3,2 mln zł). Ze względu na wcześniejsze zakończenie amortyzacji systemu transakcyjnego w części dotyczącej środków trwałych, po 5 latach miesięczna amortyzacja spadnie do poziomu ok. 0,6 mln zł.

Koszty osobowe i inne koszty osobowe – Koszty osobowe i inne koszty osobowe Grupy w 2013 r. wyniosły łącznie 64,0 mln zł co oznacza wzrost o 6,9% (4,1 mln zł) w porównaniu do 59,9 mln zł w 2012 r. Na poziom kosztów osobowych i innych kosztów w analizowanych okresach miały wpływ głównie następujące czynniki:

 • rozliczenie kosztów usług medycznych pracowników GPW w 2012 r. za lata ubiegłe w kwocie 2,8 mln zł,
 • koszty związane z kapitalizacją kosztów projektu UTP w 2012 r. wyniosły 3,6 mln zł, natomiast w 2013 r. 1,3 mln zł,
 • spadek kosztów związanych z rezerwą na świadczenia emerytalne oraz nagrody jubileuszowe pracowników GPW w 2013 r. w oparciu o wycenę aktuarialną (o 0,6 mln zł),
 • w 2013 r. niższe koszty związane z wyceną rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników GPW (o 0,8 mln zł),
 • niższe koszty nagród rocznych GPW o kwotę 1,6 mln zł,
 • ujęcie w 2013 r. kosztów związanych z zakazem konkurencji dotyczących byłych Członków Zarządu GPW w kwocie 0,8 mln zł,
 • wyższych kosztów odpraw i ekwiwalentów pracowniczych (o 0,9 mln zł) ujętych w 2013 r.,
 • wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych związanych ze zmianami w składzie Zarządu GPW,
 • uwzględnienie w wynikach Grupy kosztów osobowych i innych kosztów osobowych Grupy TGE za 10 miesięcy 2012 r. (konsolidacja począwszy od marca 2012 r.), wzrost o 1,9 mln zł. Łączna wartość kosztów pracowniczych Grupy TGE w 2013 i 2012 r. (za pełne 12 miesięcy) utrzymała się na zbliżonym poziomie (około 14,9 mln zł),
 • wzrost kosztów pracowniczych spółki WSEInfoEngine związany głównie z realizowanymi projektami rozwojowymi,
 • ujęcie w grudniu 2013 r. rezerwy na sprawy sporne związane z rozliczeniem z byłym zarządem spółki BondSpot w kwocie 0,3 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. nastąpił wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 3,4% (o 0,5 mln zł) w stosunku do III kwartału 2013 r. Na wzrosty kosztów złożyły się głównie wyższe koszty pracownicze GPW (o 0,3 mln zł), wzrost kosztów BondSpot (o 0,3 mln zł) oraz spadek kosztów Grupy TGE (o 0,3 mln zł).

W porównaniu do IV kwartału 2012 r., koszty osobowe i inne koszty osobowe spadły w IV kwartale 2013 r. o 9,9% (o 1,6 mln zł). Spadek kosztów osobowych i innych kosztów osobowych  w porównaniu do IV kwartału 2012 r. wynikał głównie z ujęcia w IV kwartale 2012 r. jednorazowego zwiększenia kosztów z tytułu rozliczenia pakietów medycznych pracowników GPW, które wyniosło 2,8 mln zł oraz kapitalizacji kosztów projektu UTP w kwocie 1,0 mln zł.

Informacja o zatrudnieniu w Grupie GPW

 Stan na dzień
Liczba etatów31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 2012
GPW 205 202 209
Spółki zależne 134 131 115
Razem 339 333 324

Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne - Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne Grupy w 2013 r. wyniosły 10,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 6,7% (o 0,7 mln zł) w porównaniu z 2012 r. Wzrost kosztów w 2013 r. związany był przede wszystkim z rozwojem działalności operacyjnej GPW i koniecznością wynajęcia dodatkowej powierzchni na potrzeby infrastruktury IT.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. czynsze i opłaty wyniosły 2,7 mln zł,  w porównaniu do 2,7 mln zł w III kwartale 2013 r. i 3,0 mln zł w IV kwartale 2012 r. Wyższe koszty w IV kwartale 2012 r. wynikał głównie z rozliczenia kosztów projektu związanego z wynajmem dodatkowej powierzchni na potrzeby infrastruktury IT.

Opłaty i podatki - Opłaty i inne obciążenia w 2013 r. wyniosły 20,8 mln zł i były o 6,8% wyższe niż w roku ubiegłym. Głównym składnikiem opłat i podatków Grupy są opłaty na rzecz KNF uiszczane przez GPW, które w 2013 r. i 2012 r. wyniosły odpowiednio 18,2 mln zł oraz 16,8 mln zł.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. opłaty i podatki wyniosły 5,6 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do III kwartału 2013 r. o 3,1%. Wzrost kosztów wynikał  głównie z wyższych kosztów opłat na rzecz KNF poniesionych przez GPW (o 0,4 mln zł).

W IV kwartale 2013 r. w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego opłaty i podatki były wyższe o 1,6 mln zł (41,6%), co było głównie wypadkową wyższych o 2,4 mln zł kosztów KNF oraz ujęcia w IV kwartale 2012 r. kosztów związanych z korektą podatku VAT za lata 2011-2012 w kwocie około 0,6 mln zł.

Na poziom kosztów w ostatnim kwartale roku wpływa w dużej mierze sposób przekazywania opłat do KNF. W 2012 r. miesięczne zaliczki przekazane przez GPW przekroczyły o 1,6 mln zł tę część kosztów działania KNF, którą GPW zobowiązana była pokryć. W 2013 r. wystąpiła natomiast niedopłata w kwocie 0,8 mln zł. Kwoty nadpłaty oraz niedopłaty pomniejszają lub powiększają koszty opłat i podatków w IV kwartale danego roku.

Na podstawie pisma otrzymanego z KNF w styczniu 2014 r., informującego o wysokości zaliczek wnoszonych na rzecz regulatora przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym, wysokość opłat w I i II kwartale 2014 r. wyniesie po 5,2 mln zł.

Usługi obce - Koszty usług obcych Grupy w 2013 r. wyniosły 36,2 mln, o 7,5% (o 2,5 mln zł) więcej niż w 2012 r.

Na wzrost kosztów usług obcych w 2013 r. wpływ miały następujące czynniki:

 • ujęcie w 2013 r. kosztów Grupy TGE za pełne 12 miesięcy, w 2013 r. Grupa ujęła w konsolidacji koszty TGE  o 1,8 mln zł wyższe niż w 2012 r., w tym wyższe koszty TGE dotyczące modyfikacji sytemu notowań oraz kosztów doradztwa i obsługi prawnej,
 • wyższe koszty GPW (o 0,4 mln zł), będące wypadkową wzrostu kosztów doradztwa oraz usług prawnych oraz wyższych kosztów łącz transmisji danych i modyfikacji oprogramowania, a także ograniczenia wydatków na promocję, edukację i rozwój rynku, niższych kosztów konserwacji oprogramowania i sprzętu informatycznego,
 • wyższe koszty WSEInfoengine (o 0,4 mln zł) związane z realizowanymi projektami rozwojowymi.

W 2013 r. koszty związane z działalnością sponsoringową GPW wyniosły 0,45 mln zł, w porównaniu do 0,65 mln zł w 2012 r. Koszty sponsoringu stanowią element kosztów promocji, edukacji i rozwoju rynku.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. nastąpił wzrost kosztów usług obcych w stosunku do III kwartału 2013 r. o 38,4% (o 3,5 mln zł) głównie ze względu na wyższe koszty konserwacji i modyfikacji oprogramowania, koszty związane z doradztwem oraz usługami prawnymi, a także koszty promocji, edukacji i rozwoju rynku. W stosunku do IV kwartału 2012 r. koszty usług obcych były wyższe o 36,4% (3,4 ml zł), m.in. ze względu na wyższe poniesione przez GPW i TGE koszty konserwacji i modyfikacji oprogramowania, koszty usług doradztwa i obsługi prawnej oraz koszty łącz transmisji danych.

Inne koszty operacyjne - Inne koszty operacyjne Grupy w 2013 r. wyniosły 8,9 mln zł, co oznacza spadek o 0,8% w porównaniu z 9,0 mln zł w 2012 r. Na poziom kosztów w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wpływ miały przede wszystkim niższe koszty GPW związane z ograniczeniem wydatków na podróże służbowe oraz opłat z tytułu składek członkowskich, a także konsolidacja innych kosztów operacyjnych Grupy TGE za 12 miesięcy 2013 r. Grupa TGE w 2013 r. wniosła do kosztów Grupy kwotę 2,7 mln zł, w porównaniu do 2,1 mln zł w 2012 r.

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. inne koszty operacyjne wyniosły 2,2 mln zł, w stosunku do 1,8 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 2,9 mln zł w IV kwartale 2012 r. W stosunku do IV kwartału 2012 r., spadek innych kosztów operacyjnych wynikał głównie z niższych kosztów GPW dotyczących oprogramowania o niskiej wartości, ograniczenia wydatków na podróże służbowe, niższych kosztów opłat z tytułu składek członkowskich oraz niższych kosztów energii elektrycznej.

Na pozostałe koszty operacyjne składały się głównie koszty materiałów i energii elektrycznej, podróży służbowych, składek na organizacje branżowe, ubezpieczeń mienia oraz konferencji.