Pozostałe przychody i koszty

Pozostałe przychody Grupy w 2013 r. osiągnęły poziom 3,2 mln zł, natomiast pozostałe koszty 2,1 mln zł, podczas gdy w 2012 r. wyniosły one odpowiednio 10,5 mln zł i 10,6 mln zł.

Na poziom pozostałych przychodów w analizowanych okresach miały wpływ głównie następujące czynniki:

  • ujęcie w I kwartale 2012 r. przeszacowania do wartości godziwej mniejszościowego pakietu akcji TGE będącego w posiadaniu GPW przed przejęciem kontroli (4,5 mln zł),
  • uwzględnienie w 2012 r. zmiany polityki rachunkowości GPW w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności (rozwiązanie rezerw na kwotę 2,9 mln zł),
  • uzyskanie w IV kwartale 2012 r. od pracowników GPW zwrotu kwoty 1,7 mln zł, wynikającej z rozliczenia abonamentów medycznych, dotyczącej pokrycia zaległych świadczeń z tytułu oskładkowania i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych abonamentów medycznych za lata ubiegłe,
  • przychody Grupy TGE w 2013 r. w kwocie 1,0 mln zł, wynikające z korekty współczynnika struktury sprzedaży podatku VAT za rok 2012 r., który Grupa TGE stosowała do odliczania VAT naliczonego od faktur zakupowych,
  • ujęcie w IV kwartale 2013 r. odzyskanych od kontrahentów GPW kwot ze sprzedaży informacji giełdowych w kwocie 0,8 mln zł.

Na wyższe pozostałe koszty w 2012 r. miały wpływ dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty dotyczące wartości firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poee Rynku Energii GPW (7,9 mln zł) oraz wartości udziałów posiadanych w spółce S.C SIBEX o wartości 1,0 mln zł.

Na pozycję pozostałych kosztów w 2013 r. składały się głównie rezerwa na należności wątpliwe w kwocie 1,3 mln zł. W 2013 r. Grupa poniosła koszty związane z udzielonymi darowiznami w kwocie 112 tys. zł, w porównaniu z 144 tys. zł wydatkowanymi w roku ubiegłym.

W ujęciu kwartalnym, saldo na pozostałych przychodach i kosztach w IV kwartale 2013 r. wyniosło 0,7 mln zł w porównaniu do minus 0,3 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz minus 7,5 mln zł w IV kwartale 2012 r. Na niskie saldo na pozostałych przychodach i kosztach w IV kwartale 2012 r. wpływ miały koszty dokonanych odpisów dotyczących poee oraz inwestycji w SIBEX.