Przychody i koszty finansowe

Abstract

Łączne koszty finansowe Grupy w 2013 r. wyniosły 12,2 mln zł, w stosunku do 17,8 mln zł w 2012 r.

Przychody finansowe Grupy w 2013 r. wyniosły 10,9 mln zł, tzn. o 3,2 mln zł mniej w porównaniu do 14,1 mln zł w 2012 r.

Na przychody z działalności finansowej składają się głównie odsetki z tytułu lokat bankowych, przychody finansowe z tytułu inwestycji w obligacje skarbowe oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych. Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych osiągnęły poziom 8,7 mln zł w 2013 r.  i 10,7 mln zł w 2012 r. Wartość przychodów finansowych z tytułu posiadanych obligacji skarbowych wyniosła 0,6 mln zł w 2013 r. oraz 2,1 mln zł w 2012 r. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w 2013 r. wyniosła 0,9 mln zł. W 2012 r. saldo różnic kursowych było ujemne (1,0 mln zł) i zostało zaprezentowane w pozycji kosztów finansowych.

Przychody finansowe Grupy w IV kwartale 2013 r. wyniosły 1,7 mln zł w porównaniu 2,2 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 3,2 mln zł w IV kwartale 2012 r.

Łączne koszty finansowe Grupy w 2013 r. wyniosły 12,2 mln zł, w stosunku do 17,8 mln zł w 2012 r. Niższe koszty 2013 r. wynikają głównie z kosztów odsetkowych obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji, które wyniosły 11,2 mln zł w 2013 r. w porównaniu do 15,5 mln zł w 2012 r. W 2012 r. wartość ujemnych różnic kursowych wyniosła 1,0 mln zł.

W IV kwartale 2013 r. koszty finansowe wyniosły 2,8 mln zł w porównaniu do 2,6  mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 4,5 mln w IV kwartale 2012 r. Niższe koszty III i IV kwartału 2013 r. w porównaniu do IV kwartału 2012 r. związane są głównie z niższymi kosztami odsetkowymi obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji, wynikającego ze zmiany stopy procentowej WIBOR 6M, stanowiącej bazową część zmienną oprocentowania obligacji.

W grudniu 2011 r. i lutym 2012 r. GPW wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 245,0 mln zł. Wykup obligacji obydwu serii nastąpi dnia 2 stycznia 2017 r. Obligacje oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M + 1,17%, okresy płatności odsetek są półroczne. W związku z emisją obligacji, istotny element kosztów finansowych Spółki w analizowanych kwartałach stanowiły koszty odsetkowe obsługi zadłużenia. W III i IV kwartale 2013 r. wyniosły one po 2,4 mln zł, w porównaniu z 3,9 mln zł w IV kwartale 2012 r. Niższe koszty odsetkowe wynikały ze spadku stopy procentowej WIBOR 6M, będącej bazowym zmiennym elementem oprocentowania obligacji. W IV kwartale 2012 r. oprocentowanie obligacji wyniosło 6,31%, w porównaniu do 3,87% w IV kwartale 2013 r.

Koszty przeprowadzenia oferty sprzedaży obligacji wyniosły łącznie 2,2 mln zł i zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, obciążając koszty finansowe Spółki liniowo od dnia emisji obligacji serii A (23 grudnia 2011 r.) do dnia wykupu obligacji serii A i B (2 stycznia 2017 r.). Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów pomniejsza zobowiązania Spółki z tytułu emisji obligacji. Koszty przeprowadzenia oferty obciążyły w 2013 r. koszty finansowe Grupy kwotą 0,5 mln zł, podczas gdy w 2012 r. wyniosły one 0,4 mln zł. W każdym z analizowanych kwartałów koszty przeprowadzenia oferty wyniosły po 0,1 mln zł.

Od 1 stycznia 2012 r. GPW S.A. prowadzi rachunkowość zabezpieczeń. Na koniec grudnia 2013 r. przedmiot zabezpieczenia stanowią przepływy pieniężne wynikające z umowy nabycia i dostawę nowego systemu transakcyjnego (UTP - Derywaty). Spółka zdecydowała się zaklasyfikować środki utrzymywane w euro, przeznaczone na ww. cel, jako instrument zabezpieczający. Różnice kursowe wynikające z bilansowej wyceny ww. środków od 1 stycznia 2012 r. odnoszone są na kapitał własny, a nie w ciężar przychodów lub kosztów finansowych. W III i IV kwartale 2013 r. oraz IV kwartale 2012 r. różnice kursowe odniesione na kapitał własny były ujemne i wyniosły odpowiednio 0,1 mln zł, 0,2 mln zł i 0,2 mln zł.