Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

Udział Grupy w zyskach jednostek stowarzyszonych w 2013 r. wyniósł 12,5 mln zł i był wyższy o 35,2% w porównaniu do 9,2 mln zł w 2012 r. Na wyższe wyniki wpływa przede wszystkim wynik netto Grupy KDPW, który w 2013 r. wyniósł 36,1 mln zł w stosunku do 24,6 mln zł w 2012 r.

Wzrost wyniku Grupy KDPW w 2013 r. w stosunku do roku ubiegłego był przede wszystkim spowodowany wyższymi o 14,0% (o 17,0 mln zł) przychodami ze sprzedaży, głównie z tytułu pobieranych opłat za prowadzenie depozytu instrumentów finansowych oraz opłat związanych z rozrachunkiem transakcji.

Zysk netto Centrum Giełdowego w 2013 r. wyniósł 1,9 mln zł, w porównaniu do 4,2 mln zł osiągniętych w 2012 r. Znaczne wahania wyników Centrum Giełdowego rok do roku są spowodowane głównie różnicami kursowymi oraz warunkowane są terminami i wysokością spłat, zawiązanych z posiadanym przez spółkę kredytem denominowanym w USD.

Zyski/ (straty) jednostek stowarzyszonych

w tys. zł  Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Grupa KDPW 4 182 9 124 2 229 36 078 24 613
Centrum Giełdowe S.A. 888 1 391 694 1 890 4 191
Razem 5 070 10 515 2 923 37 968 28 804

Udział GPW w zyskach/ (stratach) jednostek stowarzyszonych

w tys. zł  Okres 3 miesięcy zakończonyRok zakończony 31 grudnia
31 grudnia 201330 września 201331 grudnia 201220132012
Grupa KDPW              1 394 3 041 743 12 026 8 204
Centrum Giełdowe S.A. 220 344 172 468 1 039
Razem 1 614 3 385 915 12 494 9 243

W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. udział w zyskach jednostek stowarzyszonych był o 1,8 mln zł niższy w stosunku do III kwartału 2013 r. Przyczyną był spadek wyniku netto Grupy KDPW w IV kwartale 2013 r. spowodowany głównie wyższymi o 27,0% kosztami operacyjnymi. W porównaniu do IV kwartału 2012 r. udział w zyskach jednostek stowarzyszonych był wyższy o 0,7 mln zł, co było przede wszystkim wynikiem dokonanego przez KDPW w ostatnim kwartale 2012 r. odpisu na trwałą utratę wartości poee.