Podatek dochodowy

Abstract

Podatek dochodowy zapłacony przez Grupę wyniósł w 2013 r. 19,8 mln zł. 

Efektywna stopa podatkowa Grupy wyniosła 12,5% w 2013 r. w stosunku do 18,8% w 2012 r. Standardowa stawka podatku od osób prawnych obowiązująca w Polsce wynosi 19%. Podatek dochodowy w 2013 r. osiągnął poziom 16,3 mln zł wobec 24,5 mln zł w 2012 r. W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2013 r. podatek dochodowy wyniósł minus 1,6 mln zł, w III kwartale 2013 r. 5,6 mln zł oraz 6,4 mln zł w IV kwartale 2012 r.

Poziom efektywnej stawki podatkowej w 2013 r. wynikał głównie z rozliczenia ulgi za wydatki poniesione przez GPW na nowe technologie oraz istotnej różnicy między początkową wartością podatkową a wartością bilansową przyjętego do użytkowania systemu UTP w kwietniu 2013 r. (w części dotyczącej wartości niematerialnych).

W I kwartale 2013 r. GPW S.A. skorzystała z przysługującego jej prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie tzw. nowych technologii w latach 2006-2011. Kwota zwrotu podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego w I kwartale 2013 r. wyniosła 1,1 mln zł. Ponadto w IV kwartale 2013 r. Spółka dokonała kolejnego rozliczenia z tytułu przysługującej ulgi technologicznej w odniesieniu do wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii za rok 2013. W efekcie dokonanego rozliczenia ulgi podatek dochodowy zmniejszył się o 5,9 mln zł.

Podatek dochodowy zapłacony przez Grupę wyniósł w 2013 r. 19,8 mln zł w porównaniu do 32,4 mln zł w 2012 r. W 2012 r. GPW rozliczała się z podatku dochodowego metodą uproszczoną, natomiast w 2013 r. rozliczenie podatku odbywało się na zasadach ogólnych. Na  koniec 2013 r. GPW odnotowała należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 10,5 mln zł, przewiduje się, iż kwota należnego podatku zostanie rozliczona w 2014 r.