Struktura bilansu Grupy

Suma bilansowa Grupy wyniosła 1,06 mld zł na dzień 31 grudnia 2013 r. i była o 3,8% wyższa w porównaniu do 1,02 mld zł na dzień 30 września 2013 r. oraz o 10,4% wyższa w stosunku do 0,96 mld zł na dzień 31 grudnia 2012 r.

Aktywa trwałe Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. osiągnęły poziom 576,4 mln zł w porównaniu do 574,7 mln zł na dzień 30 września 2013 r. oraz 512,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2012 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio 54%, 56% oraz 53% aktywów ogółem w badanych okresach. Wzrost poziomu wartości niematerialnych w ciągu ostatniego roku, to efekt wdrożenia przez GPW nowego systemu transakcyjnego UTP, natomiast zmiana poziomu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w 2013 r. wynika z zakupu przez GPW udziałów w Aquis Exchange Limited za kwotę 10 105 tys. zł (2,0 mln GBP). W IV kwartale 2013 r. wzrósł poziom rzeczowych aktywów trwałych, co było głównie spowodowane nakładami inwestycyjnymi Grupy TGE, związanymi z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury IT.

Aktywa obrotowe Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 482,7 mln zł w porównaniu do 445,9 mln zł na dzień 30 września 2013 r. oraz 447,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2012 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio: 46%, 44% oraz 47% aktywów ogółem. Na zmianę poziomu aktywów obrotowych w ostatnim kwartale wpłynęły m.in. następujące czynniki:

  • pozyskanie gotówki z działalności operacyjnej Grupy,
  • wzrost należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych GPW (wynika z wygenerowania nadpłaty, a także z rozpoznanych należności z tytułu zwrotu podatku dochodowego związanego z rozliczeniem ulgi za 2013 r. dotyczącej wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii),
  • spadek należności z tyt. podatku VAT Grupy TGE (dotyczący market coupling oraz zmiany zależności pomiędzy transakcjami zakupu i sprzedaży energii dla członków unijnych).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec wybranych kwartałów 2012 i 2013 r. (aktywa)

 Stan na dzień
w tys. zł 31 grudnia 2013%30 września 2013%31 grudnia 2012%
Aktywa trwałe 576 421 54% 574 749 56% 512 004 53%
Rzeczowe aktywa trwałe 124 042 12% 120 622 12% 133 115 14%
Wartości niematerialne 269 155 25% 272 388 27% 209 545 22%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 158 540 15% 156 694 15% 151 213 16%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  -   0% 645 0% 3 155 0%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 2% 20 982 2% 11 183 1%
Rozliczenia międzyokresowe 3 729 0% 3 418 0% 3 793 0%
Aktywa obrotowe 482 707 46% 445 915 44% 447 020 47%
Zapasy 166 0% 180 0% 253 0%
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych            10 797 1%              5 166 1%              4 837 1%
Należności handlowe oraz pozostałe należności 34 792 3% 44 754 4% 62 929 7%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 0% 586 0% 118 0%
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 3 0%                  -   0%                  -   0%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 436 831 41% 395 229 39% 378 883 40%
w tym: aktywa systemu gwarantowania rozliczeń 125 326 12% 124 581 12% 121 489 13%
Aktywa razem 1 059 128 100% 1 020 664 100% 959 024 100%

Kapitał własny Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. oraz 31 grudnia 2012 r. wyniósł odpowiednio 638,1 mln zł, 609,0 mln zł oraz 555,9 mln zł i stanowił odpowiednio 60%, 60% oraz 58% pasywów Grupy ogółem.

Wartość udziałów niesprawujących kontroli na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 1,1 mln zł i była niższa w porównaniu do końca III kwartału o 0,1 mln zł. Spadek spowodowany był głównie słabszymi wynikami finansowymi osiągniętymi w IV kwartale 2013 r. przez BondSpot S.A. oraz nabyciem przez GPW dodatkowych 0,49% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Zobowiązania długoterminowe Grupy w dniach 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. oraz 31 grudnia
2012 r. wyniosły odpowiednio 249,6 mln zł, 248,2 mln zł oraz 247,8 mln zł i stanowiły odpowiednio 24%, 24% oraz 26% pasywów Grupy ogółem. Wyższy poziom zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 r. w porównaniu do końca III kwartału 2013 r. wynika z wpływu rezerwy z tytułu podatku odroczonego utworzonej przez GPW. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związana jest głównie z różnicy między podatkową i bilansową amortyzacji systemu UTP.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r., 30 września 2013 r. oraz 31 grudnia 2012 r. wyniosły odpowiednio 171,4 mln zł, 163,4 mln zł oraz 155,3 mln zł i stanowiły odpowiednio 16%, 16% oraz 16% pasywów Grupy ogółem. Na zmianę poziomu zobowiązań krótkoterminowych w ostatnim kwartale wpłynęły m.in. następujące czynniki:

  • wzrost zobowiązań handlowych Grupy TGE z tytułu dostawy środków trwałych, dotyczących infrastruktury IT,
  • wzrost zobowiązań z tyt. podatku VAT Grupy TGE (dotyczący market coupling oraz zmiany zależności pomiędzy transakcjami zakup i sprzedaży energii dla członków unijnych),
  • spłata zobowiązań z tytułu odsetek od obligacji w grudniu 2013 r. (4,8 mln zł).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec wybranych kwartałów 2012 i 2013 r. (pasywa)

 w tys. zł Stan na dzień
31 grudnia 2013%30 września 2013%31 grudnia 2012%
Kapitał własny  638 105 60% 609 024 60% 555 890 58%
Kapitał podstawowy 63 865 6% 63 865 6% 63 865 7%
Pozostałe kapitały    1 278 0% 1 129 0% (1 000) 0%
Niepodzielony wynik finansowy 571 842 54% 542 825 53% 491 647 51%
Udziały niekontrolujące 1 120 0% 1 205 0% 1 377 0%
Zobowiązania długoterminowe 249 578 24% 248 234 24% 247 842 26%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 456 0% 4 283 0% 4 305 0%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 439 0% 449 0% 381 0%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 243 617 23% 243 502 24% 243 157 25%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 066 0%                  -   0%                  -   0%
Zobowiązania krótkoterminowe 171 445 16% 163 406 16% 155 292 16%
Zobowiązania handlowe 12 738 1% 5 402 1% 4 284 0%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 365 0% 460 0% 336 0%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 657 0% 969 0% 2 549 0%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji                  -   0% 2 377 0%                  -   0%
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów                  -   0%                  -   0% 13 0%
Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania 144 035 14% 140 003 14% 134 185 14%
w tym: zobowiązania systemu gwarantowania rozliczeń 125 326 12% 124 581 12% 121 489 13%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 11 511 1% 12 844 1% 12 574 1%
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 2 139 0% 1 351 0% 1 351 0%
Kapitał własny i zobowiązania razem 1 059 128 100% 1 020 664 100% 959 024 100%