Przepływy pieniężne

W 2013 r. Grupa uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 176,2 mln zł oraz 125,8 mln zł w 2012 r.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 2013 r. były ujemne i wyniosły 74,8 mln zł, natomiast w 2012 r. osiągnęły poziom minus 36,2 mln zł. Przepływy pieniężne osiągnięte w 2013 r. były głównie wypadkową wydatków poniesionych na nabycie nowego systemu transakcyjnego UTP oraz zakupu udziałów w Aquis Exchange Limited za kwotę 10,1 mln zł. Przepływy pieniężne osiągnięte w 2012 r. były wypadkową nakładów poniesionych na nabycie 97,67% udziałów w TGE oraz wykupu obligacji skarbowych w kwocie 58,0 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2013 r. miały wartość ujemną i były głównie kształtowane przez wypłatę dywidendy przez GPW o wartości 32,6 mln zł oraz spłatę odsetek w kwocie 11,2 mln zł z tytułu emisji obligacji. Na przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2012 r. o wartości minus 1,0 mln zł miała wpływ wypłata dywidendy dla akcjonariuszy GPW o wartości 60,4 mln zł,  wpływy z emisji obligacji serii B w kwocie 75,7 mln zł oraz płatności dotyczące odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 15,7 mln zł.

Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy w latach 2012-2013

w tys. zł  Przepływy za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia
20132012
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej          176 222                    125 829
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej         (74 813)                    (36 230)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej         (44 352)                         (962)
Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych netto           57 057                      88 637
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach               891                         (839)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu         378 883                    291 085
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         436 831                    378 883