Nakłady inwestycyjne

Abstract

Największą inwestycją finansową Grupy w 2013 r. był zakup pierwszej transzy udziałów w Aquis Exchange Limited za kwotę 10,1 mln zł (2,0 mln GBP).

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy na środki trwałe oraz wartości niematerialne wyniosły w 2013 r. 78,7 mln zł, w porównaniu do 26,2 mln zł w 2012 r., z czego nakłady inwestycyjne na środki trwałe wyniosły 14,0 mln zł w stosunku do 13,5 mln zł w 2012 r. Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne w roku 2013 i 2012 wyniosły odpowiednio 64,7 mln zł oraz 12,7 mln zł.

Wydatki inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne w 2013  i 2012 r. dotyczyły w szczególności systemu transakcyjnego UTP oraz inwestycji związanych z infrastrukturą IT.

Największą inwestycją finansową Grupy w 2013 r. był zakup pierwszej transzy udziałów w Aquis Exchange Limited za kwotę 10,1 mln zł (2,0 mln GBP). Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych GPW. W 2012 r. największą inwestycję finansową stanowił zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki TGE S.A. za łączną kwotę 213,9 mln zł. Inwestycja w akcje TGE została sfinansowana w całości kapitałem pozyskanym w wyniku emisji obligacji serii A i B.

Przewidywane wydatki inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne Grupy w roku 2014 wyniosą ok. 21,1 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość przyszłych (zakontraktowanych) zobowiązań inwestycyjnych GPW wynosi około 10,5 mln zł.

W 2014 r. na wydatki inwestycyjne Grupy w środki trwałe i wartości niematerialne największy wpływ będą miały wydatki związane z wdrożeniem systemu transakcyjnego UTP – Derywaty.