Główne inwestycje Emitenta oraz powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami

GPW posiada powiązania organizacyjne i kapitałowe z jednostkami należącymi do Grupy Kapitałowej, a także z jednostkami stowarzyszonymi. Opis Grupy Kapitałowej i jednostek stowarzyszonych znajduje się w sekcji 2.1 niniejszego Sprawozdania.

W 2013 r. GPW nie dokonała lokat, inwestycji i dezinwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych, oprócz transakcji nabycia udziałów w Aquis Exchange Ltd.

W lipcu i październiku 2013 r. GPW dokonała podwyższenia kapitału w spółce WSEInfoEngine S.A. Podwyższenie kapitału wyniosło w obu przypadkach 1,0 mln zł. W styczniu 2014 r. kapitał zakładowy WSEInfoEngine S.A. podwyższono o kolejne 0,6 mln zł. W kwietniu 2013 r. nastąpiło podniesienie kapitału w spółce IRK WSE Research S.A. (0,6 mln zł), natomiast w sierpniu 2013 r. został podniesiony kapitał w WSE Commodities (95 tys. zł).

Dnia 19 sierpnia 2013 r. GPW podpisała umowę objęcia za kwotę 5,0 mln GBP akcji nowej emisji Aquis Exchange Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. GPW zamierza docelowo kontrolować akcje reprezentujące 30% praw głosu na walnym zgromadzeniu. Aquis Exchange organizuje pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu. Celem inwestycji jest zwiększanie dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy GPW oraz wzmocnienie marki i roli GPW na międzynarodowych rynkach finansowych. W III kwartale 2013 r. GPW dokonała zakupu pierwszej transzy udziałów w Aquis Exchange Limited za kwotę 10 105 tys. zł (2,0 mln GBP). Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych GPW.

Dnia 28 sierpnia 2013 r. GPW nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WSE Commodities. Cena zakupu udziałów wyniosła 13 450 zł. Dnia 28 sierpnia 2013 r. GPW podjęła decyzję o podwyższeniu kapitału spółki WSE Commodities w celu pokrycia 1 900 nowoutworzonych udziałów. Kwota przeznaczona na podwyższenie kapitału wyniosła 95 000 zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki WSE Commodities wynosi 100 000 zł.

W grudniu 2013 r. GPW nabyła za kwotę 0,2 mln zł dodatkowe 0,49% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej BondSpot S.A.

Powiązania kapitałowe GPW z jednostkami znajdującymi się poza grupą kapitałową, na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r., to inwestycje zagraniczne w podmiot S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., INNEX PJSC oraz Aquis Exchange Ltd.

Oprócz udziałów w ww. spółkach, a także w spółkach należących do Grupy Kapitałowej oraz spółkach stowarzyszonych, na główne inwestycje krajowe GPW na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. składają się:

  • obligacje skarbowe długoterminowe,
  • lokaty bankowe.

Poza inwestycją w rumuńską giełdę S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., INNEX PJSC oraz Aquis Exchange Ltd, Spółka nie posiada inwestycji zagranicznych. Wszystkie ww. inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Szczegóły w zakresie inwestycji jednostki dominującej zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r.

Transakcje zawarte przez Grupę z podmiotami powiązanymi opisane zostały w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r. Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i zależnymi zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r.