Podsumowanie wyników rocznych i kwartalnych

Ujęcie roczne

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2013 r. wyniosły 283,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 r. o 9,9 mln zł (o 3,6%).

Koszty działalności operacyjnej w 2013 r. wyniosły 166,2 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11,9% (17,7 mln zł). Wzrost kosztów działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim z wpływu konsolidacji kosztów Grupy TGE za cały 2013 r. oraz wyższych o 9,2 mln zł kosztów amortyzacji związanych głównie z rozpoczęciem użytkowania nowego systemu transakcyjnego UTP. Koszty operacyjne Grupy TGE skonsolidowane z wynikami Grupy GPW były w 2013 r. wyższe o 5,2 mln zł w stosunku do roku ubiegłego.

W 2013 r. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 118,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,3% (o 6,6 mln zł) w stosunku do roku 2012. Na niższy osiągnięty poziom zysku z działalności operacyjnej w 2013 r. składał się w dużej mierze wzrost kosztów operacyjnych o 11,9% przy jednoczesnym relatywnie niższym wzroście łącznych przychodów ze sprzedaży (o 3,6%).

W 2013 r. zysk operacyjny przed uwzględnieniem odsetek, podatku dochodowego oraz amortyzacji oraz po uwzględnieniu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych (EBITDA) wyniósł 156,9 mln zł, co oznacza wzrost 3,8% (5,8 mln zł) w porównaniu do 151,1 mln zł osiągniętych w 2012 r.

Wynik netto Grupy za 2013 r. wyniósł 113,5 mln zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 7,3 mln zł (o 6,9%). Do wzrostu wyniku netto przyczynił się m.in. istotny spadek kosztów odsetkowych z tytułu obsługi zadłużenia wynikający z emisji obligacji (o 4,3 mln zł) oraz wyższy o 3,3 mln zł udział w zyskach spółek stowarzyszonych.

Analizując aktualne wyniki Grupy GPW w kontekście danych za rok 2012 r. należy wziąć pod uwagę, że w 2012 r. nastąpiło przejęcie przez GPW kontroli nad Grupą TGE. Wyniki Grupy TGE zostały skonsolidowane z wynikami Grupy GPW od marca 2012 r.

W 2013 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 69,1 mln zł, w porównaniu do 75,9 mln zł w 2012 r. Przyczyną spadku wyniku był wzrost kosztów operacyjnych, w szczególności amortyzacji, co było wynikiem wdrożenia nowego systemu transakcyjnego na GPW (UTP) oraz kosztów osobowych, opłat i podatków oraz czynszów i innych opłat eksploatacyjnych. Wynik netto GPW S.A. w 2013 r. wyniósł 101,4 mln zł, względem 65,6 mln zł osiągniętych w 2012 r. Na wzrost wyniku netto wpłynęło uzyskanie dywidend od spółek zależnych i stowarzyszonych (w tym dywidendy od TGE w kwocie 33,9 mln zł) oraz zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym, wynikające z rozliczenia ulgi technologicznej za wydatki na nowe technologie poniesione m.in. w ramach projektu UTP. W wyniku dokonanego rozliczenia wartość podatku dochodowego w 2013 r. została pomniejszona o 7,0 mln zł , z czego 1,1 mln zł zostało rozliczone w I kwartale 2013 r. i dotyczyło ulgi związanej z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi za lata ubiegłe, natomiast 5,9 mln zł dotyczyło rozliczonej w IV kwartale 2013 r. ulgi związanej z UTP za 2013 r.

W 2013 r. Grupa TGE osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 48,0 mln zł oraz wynik netto równy 41,8 mln zł. W 2012 r. wyniki te osiągnęły odpowiednio poziom 45,7 mln zł oraz 38,8 mln zł, z czego w skonsolidowanych wynikach Grupy GPW ujęto jedynie wyniki za okres od marca 2012 r., czyli odpowiednio: 37,1 mln zł oraz 31,5 mln zł.

W 2013 r. BondSpot osiągnął wynik operacyjny równy 3,7 mln zł, a wynik netto: 3,3 mln zł. Analogiczne wartości dla 2012 r. wyniosły odpowiednio: 6,9 mln zł oraz 6,1 mln zł.

Ujęcie kwartalne

W IV kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 70,8 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do IV kwartału 2012 r. o 4,4% (o 3,3 mln zł) oraz wzrost w stosunku do III kwartału 2013 r. o 2,7% (1,8 mln zł). Koszty działalności operacyjnej w IV kwartale 2013 r. wyniosły 45,1 mln zł i były wyższe  w porównaniu z rokiem ubiegłym o 13,6% (5,4 mln zł) oraz o 12,1% (4,9 mln zł) wyższe w stosunku do III kwartału 2013 r.

W IV kwartale 2013 r. Grupa osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 26,4 mln zł, natomiast wynik netto w wysokości 28,5 mln zł. W III kwartale 2013 r. wartości te wyniosły odpowiednio 28,5 mln zł i 26,0 mln zł, zaś w IV kwartale 2012 r. 26,9 mln zł oraz 20,1 mln zł.

Grupa osiągnęła zysk netto równy 28,5 mln zł w IV kwartale 2013 r. w porównaniu do 26,0 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 20,1 mln zł w IV kwartale roku 2012. Na wynik netto w IV kwartale 2013 r. wpływ miało rozliczenie ulgi technologicznej za rok 2013 dotyczącej licencji na system UTP. W efekcie bieżący podatek dochodowy w IV kwartale 2013 r. został obniżony o 5,9 mln zł.

W IV kwartale 2013 r. GPW S.A. osiągnęła zysk operacyjny równy 16,7 mln zł w porównaniu do 16,8 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 10,7 mln zł w IV kwartale 2012 r. Wzrost wyniku w IV kwartale 2013 r. w porównaniu do analizowanego kwartału ubiegłego roku to przede wszystkim skutek dokonanych w IV kwartale 2012 r.  odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z poee, IRK oraz S.C. SIBEX oraz wypadkowa wyższych kosztów usług obcych, podatków i opłat oraz amortyzacji  IV kwartału 2013 r. Wynik netto w IV kwartale 2013 r. osiągnął poziom 18,9 mln zł w porównaniu do 12,6 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 5,1 mln zł w IV kwartale 2012 r. Wysoki poziom wyniku netto w IV kwartale 2013 r. spowodowany był przede wszystkim rozliczeniem ulgi technologicznej za rok 2013 w części dotyczącej licencji na system UTP. W efekcie bieżący podatek dochodowy w listopadzie 2013 r. został obniżony o 5,9 mln zł.

W IV kwartale 2013 r. Grupa TGE osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 10,6 mln zł, w porównaniu do 11,8 mln zł w III kwartale 2013 r. oraz 13,9 mln zł w IV kwartale 2012 r. Wynik netto Grupy TGE w analogicznych kwartałach wyniósł odpowiednio: 9,1 mln zł, 10,0 mln zł, 12,0 mln zł.

BondSpot S.A. w IV kwartale 2013 r. uzyskał wynik operacyjny równy 0,3 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2013 r. 0,7 mln zł, a w IV kwartale 2012 r. 1,3 mln zł. Wyniki netto w analizowanych kwartałach kształtowały się odpowiednio na następujących poziomach: 0,1 mln zł, 0,6 mln zł oraz 1,0 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Raportu.

Wyniki osiągnięte przez Grupę w IV kwartale 2013 r. oraz całym 2013 r. nie są w pełni porównywalne z analogicznymi wynikami za rok ubiegły przede wszystkim ze względu na:

  • konsolidację wyników Grupy TGE od marca 2012 r.,
  • odpisy dotyczące inwestycji w poee Rynek Energii GPW oraz S.C. SIBEX, dokonane w 2012 r. w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (8,9 mln zł),
  • wyższe koszty odpraw pracowniczych oraz koszty związane z zakazem konkurencji, dotyczące byłych członków Zarządu GPW w 2013 r. (0,9 mln zł),
  • wpływ ujęcia w I kwartale 2012 r. przeszacowania do wartości godziwej mniejszościowego pakietu akcji TGE, będącego w posiadaniu GPW przed przejęciem kontroli (4,5 mln zł),
  • uwzględnienie w 2012 r. zmiany polityki rachunkowości GPW w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności (2,9 mln zł). Dodatkowo w IV kwartale 2012 r. GPW uzyskała od pracowników zwrot kwoty 1,7 mln zł, wynikającej z rozliczenia abonamentów medycznych, dotyczącej pokrycia zaległych świadczeń z tytułu oskładkowania i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych abonamentów medycznych w okresie 2006 – styczeń 2012.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2012 i 2013 r. w ujęciu kwartalnym i rocznym

tys. zł  2013201220132012
IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.
Przychody ze sprzedaży 70 847 69 000 557 79 358 74 114 65 663 70 110 63 938 283 762 273 825
Rynek finansowy 51 527 49 507 51 701 52 519 49 983 49 862 51 341 56 958 205 254 208 144
Przychody z obsługi obrotu 36 441 35 732 37 543 38 182 35 534 35 837 36 504 42 237 147 899 150 112
Przychody z obsługi emitentów 5 716 5 248 5 588 5 737 5 516 5 193 5 541 5 289 22 289 21 540
Przychody ze sprzedaży informacji 9 370 8 527 8 570 8 599 8 933 8 832 9 296 9 432 35 066 36 493
Rynek towarowy 18 848 18 710 12 307 26 130 23 910 14 789 17 812 6 135 75 995 62 646
Przychody z obsługi obrotu 10 774 10 743 6 501 11 888 13 165 7 237 7 083 2 679 39 906 30 164
Prowadzenie RŚP 2 996 735 1 977 7 897 4 038 4 428 6 017 2 066 15 605 16 549
Rozliczenia transakcji 5 078 5 232 3 829 6 345 6 707 3 124 4 712 1 390 20 484 15 933
Pozostałe przychody 472 783 549 709 221 1 012 957 845 2 513 3 035
Koszty działalności operacyjnej 45 108 40 241 44 030 36 845 39 717 34 438 39 326 35 009 166 224 148 490
Amortyzacja 7 203 6 921 7 922 3 676 4 203 4 096 4 292 3 973 25 723 16 564
Koszty osobowe 11 701 11 596 4 450 14 168 13 304 11 985 12 126 10 399 51 915 47 814
Inne koszty osobowe 3 003 2 631 3 469 3 019 3 018 2 918 2 971 3 181 12 121 12 089
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne 2 677 2 661 2 690 2 544 3 022 2 129 2 492 2 262 10 572 9 905
Opłaty i podatki 5 612 5 441 4 879 4 838 3 963 4 816 5 470 5 203 20 770 19 452
w tym: KNF (GPW S.A.) 4 956 4 578 4 358 4 356 2 585 4 469 4 885 4 885 18 249 16 823
Usługi obce 12 721 9 191 7 786 6 544 9 327 6 664 9 633 8 094 6 242 33 718
Inne koszty operacyjne 2 191 1 800 2 834 2 056 2 881 1 830 2 342 897 8 881 8 950
Pozostałe przychody 1 499 227 232 1 266 1 959 209 1 589 6 748 3 224 10 505
Pozostałe koszty 824 491 82 729 9 458 9 999 27 2 126 10 583
Zysk z działalności operacyjnej 26 414 28 495 20 677 43 051 26 898 31 335 31 374 35 650 118 636 125 257
Przychody finansowe 1 702 2 200 2 790 4 225 3 180 3 221 3 788 3 885 10 917 14 074
Koszty finansowe 2 790 2 561 3 520 3 344 4 483 4 463 4 099 4 755 12 215 17 800
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 1 614 3 385 2 846 4 649 915 2 013 1 738 4 577 12 494 9 243
Zysk przed opodatkowaniem 26 940 31 519 22 792 48 581 26 510 32 106 32 801 39 357 129 832 130 774
Podatek dochodowy (1 605) 5 566 5 808 6 520 6 434 6 193 6 075 5 842 16 289 24 544
Zysk netto za okres 28 545 25 953 16 984 42 061 20 076 25 913 26 726 33 515 113 543 106 230

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów 2012 i 2013 r.

tys. zł  20132012
IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.
Aktywa trwałe 576 421 574 749 568 880 579 151 512 004 518 215 516 251 513 308
Rzeczowe aktywa trwałe 124 042 120 622 128 000 131 182 133 115 133 864 134 649 129 332
Wartości niematerialne 269 155 272 388 268 372 271 026 209 545 214 487 213 593 09 888
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 158 540 156 694 154 050 155 071 151 213 149 456 147 045 152 537
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 645 3 897 7 096 3 155 4 306 4 847 5 177
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 20 982 11 010 11 141 11 183 11 002 10 910 11 004
Rozliczenia międzyokresowe 3 729 3 418 3 551 3 635 3 793 5 100 5 207 5 370
Aktywa obrotowe 482 707 445 915 506 026 473 336 447 020 415 847 499 153 477 713
Zapasy 166 180 176 266 53 325 278 266
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 10 797 5 166 3 970 2 511 4 837 1 578 111 -
Należności handlowe oraz pozostałe należności 34 792 44 754 40 555 50 194 62 929 64 073 95 618 79 434
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 586 428 272 118 586 58 254 57 389
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 3 - - - - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 436 831 395 229 460 897 420 093 378 883 349 285 344 892 340 624
w tym: aktywa systemu gwarantowania rozliczeń 125 326 124 581 153 723 144 120 121 489 100 862 104 590 92 647
Aktywa razem 1 059 128 1 020 664 1 074 906 1 052 486 959 024 934 062 1 015 404 991 021
Kapitał własny  638 105 609 024 584 102 600 756 555 890 537 534 525 409 560 793
Kapitał podstawowy 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865
Pozostałe kapitały    1 278 1 129 1 920 1 806 (1 000) (2 639) (1 459) (2 681)
Niepodzielony wynik finansowy 571 842 542 825 517 159 533 614 491 647 472 010 455 429 492 202
Udziały niekontrolujące 1 120 1 205 1 158 1 471 1 377 4 298 7 574 7 407
Zobowiązania długoterminowe 249 578 248 234 247 950 247 889 247 842 250 313 250 213 263 322
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 456 4 283 4 284 4 314 4 305 4 984 4 765 4 540
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 439 449 279 289 381 329 448 424
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia - - - 15 - - - 1 010
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 243 617 243 502 43 387 243 272 243 157 245 000 245 000 245 000
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów - - - - - - - 12 348
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 066 - - - - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 171 445 163 406 242 855 203 841 155 292 146 215 239 782 166 906
Zobowiązania handlowe 12 738 5 402 3 518 8 924 4 284 6 108 11 533 16 829
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 365 460 364 337 336 356 229 283
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 657 969 298 1 705 2 549 1 487 1 751 7 169
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji - 2 377 6 419 3 214 - 3 917 7 917 4 088
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów - - - - 13 1 760 19 332 -
Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania 144 035 140 003 218 905 177 709 134 185 121 260 190 065 132 431
w tym: zobowiązania systemu gwarantowania rozliczeń 125 326 124 581 153 723 144 120 121 489 100 862 104 590 92 647
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 11 511 12 844 11 997 10 601 12 574 10 317 7 794 6 106
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 2 139 1 351 1 354 1 351 1 351 1 010 1 161 -
Kapitał własny i zobowiązania razem 1 059 128 1 020 664 1 074 906 1 052 486 959 024 934 062 1 015 404 991 021