Pozostałe istotne informacje

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

W 2013 r. Grupa nie zaciągała i nie wypowiadała umów dotyczących kredytów i pożyczek.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach

W 2013 r. Grupa nie udzieliła pożyczek, oprócz pożyczek udzielanych pracownikom GPW zgodnie z wewnętrznym Pracowniczym Programem Pożyczkowym.

W styczniu 2014 r. GPW udzieliła krótkoterminowej pożyczki spółce zależnej WSEInfoengine S.A. w kwocie 300 tys. zł. Pożyczka ma na celu sfinansowanie bieżącej działalności spółki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,0% w skali roku. Pożyczka została udzielona na okres jednego miesiąca.

Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach

W 2013 r. Grupa nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń i gwarancji.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych w danym roku obrotowym przez Emitenta oraz jednostki zależne z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

W 2013 r. GPW oraz spółki zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi została szczegółowo przedstawiona w nocie nr 25 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Grupie nie występowały zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

W dniu 18 lutego 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie III SA/Wa 1230/13, w którym oddalił skargę Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. w Warszawie [dalej: Izba]  złożoną na wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretację indywidualną. W wyroku Sąd potwierdził stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji, w świetle którego Izba nie ma prawnej możliwości stosowania zwolnienia dla swoich usług tj. za rozliczenie i rozrachunek transakcji na rynku towarowym terminowym energii elektrycznej [dalej: RTT] w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług [dalej: ustawa o VAT]. W świetle interpretacji, jak i ustnych tez do uzasadnienia przedstawionych przez Sąd, usługi te powinny być zakwalifikowane jako usługi o charakterze technicznym, w konsekwencji opodatkowane podstawową stawką podatku VAT (obecnie 23%).

Izba, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia w/w wyroku, wniesie skargę  kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie Zarządu Izby wyrok nie odnosi się do zarzutów merytorycznych Izby, jak i wynika z błędnej interpretacji stanu faktycznego. Na prawidłowość stanowiska Izby w tej sprawie wskazuje również długa praktyka Izby, która stosuje zwolnienie w podatku VAT dla usług, które opisane zostały w zaskarżonym wniosku. W skardze kasacyjnej Izba zamierza, poza powyższymi zarzutami, złożyć wniosek o zadanie przez Sąd Krajowy (NSA) pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”).

Zarząd Izby na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania finansowego nie wprowadził żadnych korekt w stosunku do rozliczeń Izby dla potrzeb podatku VAT. W przypadku jednak utrzymania w mocy zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego, Izba byłaby zobowiązana do uiszczenia odsetek od nieterminowych wpłat podatku VAT, które na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalono w wartości szacunkowej 877 tys. zł. Jednocześnie Izba dokonałaby korekty wystawionych na rzecz swoich członków faktur VAT, w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych na RTT od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. od daty wejścia w życie przepisów na podstawie których wydano zaskarżoną interpretację indywidualną, stosownie do treści § 56 ust. 2 Regulaminu Izby.

Zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą znacznie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Dnia 12 lutego 2014 r. GPW otrzymała zgodę brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych na zwiększenie zaangażowania w Aquis Exchange Limited do poziomu pomiędzy 30% a 50% liczby akcji lub głosów. Tym samym został spełniony ostatni z warunków umowy zawartej z Aquis Exchange, dotyczącej objęcia akcji nowej emisji.

Dnia 18 lutego GPW otrzymała od Aquis Exchange Limited potwierdzenie dokonania przydziału drugiej transzy  akcji Aquis Exchange Limited. Wartość nabycia drugiej transzy akcji Aquis Exchange Limited wyniosła 3,0 mln GBP. Łączna wartość nabycia pierwszej i drugiej transzy udziałów w Aquis Exchange Limited wyniosła 5,0 GBP. Docelowo, po zakończeniu procesu pozyskiwania kapitału przez Aquis Exchange, posiadane przez GPW akcje powinny stanowić 36,23% całkowitej liczby akcji i uprawniać Spółkę do 30,00% praw majątkowych i praw głosu w Aquis Exchange Limited.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły inne istotne wydarzenia, które mogłyby znacznie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.